Rownd Grantiau Dementia yn agor ar gyfer grwpiau gwirfoddol Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cynllun Grant y Trydydd Sector (Gofal Dementia): Grantiau Refeniw

Dyddiad cau – 5pm, Dydd Iau 28ain Mawrth 2024

Cefnogir gan Gronfa Integreiddio Rhanbarthol Llywodraeth Cymru

Mae grantiau o hyd at £150,000 y flwyddyn am gyfnod dosbarthu o 2 flynedd
ar gael ar gyfer prosiectau dan arweiniad grwpiau/sefydliadau gwirfoddol
a chymunedol sydd wedi’u lleoli ac yn gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr,
Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf.

Diben:

 • Brwydro yn erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd pobl sy’n byw gyda
  dementia, eu teulu a’u gofalwyr
 • Atal mynediad diangen at wasanaethau statudol/rhyddhau cymorth
 • Cefnogi grwpiau buddiolwyr i gynnal eu hiechyd, lles ac annibyniaeth
 • Helpu sefydliadau cymunedol a gwirfoddol i feithrin capasiti

Ar gyfer pwy?

Bydd angen i brosiectau gefnogi un neu fwy o’r grwpiau buddiolwyr canlynol:

 • Pobl sy’n byw gyda Dementia
 • Gofalwyr/Teuluoedd pobl sy’n byw gyda dementia

Sut?

Ffurflen gais a chanllawiau ar gael are vamt.net/en/services/funding/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:

Laura Dadic – BAVO: 01656 810400 lauradadic@bavo.org.uk

1 Tachwedd | Cwrdd â’r Cyllidwr

Cyfle i gwrdd yn uniongyrchol ag amrywiaeth o gyllidwyr.

Dyma eich cyfle i gwrdd â’r cyllidwr ac i drafod syniadau a chymhwysedd prosiectau.

Pryd: Dydd Mercher 1 Tachwedd o 12 canol dydd – 5 y prynhawn

Ble: Canolfan Westward, Cefn Glas, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4JR

Mae rhai o’r cyllidwyr sydd eisoes wedi’u cadarnhau wedi’u rhestru isod:

 • Chwareon Cymru
 • Cronfa Dreftadaeth y Loteri Genedlaethol
 • Cronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol
 • Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr
 • Cyngor Celfyddydau Cymru
 • Groundwork – Cyllido Tesco
 • Llywodraeth Cymru – Rhaglen Cyfleusterau Cymunedol
 • Ogi (darparwr Band eang)
 • Trosglwyddo Asedau Cymunedol
 • Ymddiriedolaeth Adfywio Meysydd Glo
 • Ymddiriedolaeth Elusennol Stadiwm y Mileniwm
 • Ymddiriedolaeth Genedlaethol yr Eglwysi

Mwy i ddilyn!

Cofrestrwch eich diddordeb

Ychwanegwch y dyddiad at eich dyddiadur.  I gofrestru eich diddordeb nawr ebostiwch Alison Mawby yn BAVO: alisonmawby@bavo.org.uk

 

 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award