Grantiau Ynysu Cymdeithasol

Cyhoeddwyd: 10 Tachwedd 2023
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Grantiau bach rhwng £500 a £1,000 – gwnewch gais nawr. Dyddiad cau 24 Tachwedd.

Ynglŷn â’r Grantiau Ynysu Cymdeithasol

Diolch i gefnogaeth Llywodraeth Cymru a CBSP, rydym yn edrych i gefnogi ystod o raglenni neu brosiectau cymunedol a all helpu i leihau unigrwydd ac unigedd i bobl ar draws ein cymunedau y gaeaf hwn.

Gellir gwneud cais am grantiau bach rhwng £500 a £1,000. Mae enghreifftiau o weithgareddau y gellid eu cefnogi yn cynnwys rhedeg neu ddarparu cyfleoedd, rhaglen cyfeillio, clybiau cinio, gweithgaredd ieuenctid neu ystod o ddigwyddiadau cymdeithasol fel rhan o ddarparu hwb ‘croeso cynnes’ yn ystod y gaeaf.

Gwahoddir ceisiadau gan grwpiau gwirfoddol a chymunedol cyfansoddol sydd am helpu i wella bywydau’r rhai a allai fod yn unig neu a allai fod yn ynysig y gaeaf hwn.

Gall y rhaglen hon gefnogi pobl o bob oed gan gynnwys oedolion hŷn, ond yn seiliedig ar adborth diweddar gan bobl ifanc ac oedolion ifanc, mae gennym ddiddordeb arbennig yn y grwpiau hyn hefyd. Mae cyfleoedd pontio’r cenedlaethau sy’n dod â’n cymunedau at ei gilydd o ddiddordeb arbennig.

Mae hwn yn gynllun grant refeniw sy’n rheoli costau rhedeg prosiectau ond nid eitemau mawr neu ddrud o offer.  Ni fydd y grant hwn yn cynnwys cyfraniadau rheoli na gorbenion.

Dyddiad cau: 4yp, dydd Gwener 24 Tachwedd 2023

Sylwer: Cynghorir grwpiau a dderbyniodd grant y llynedd ond na gyflwynodd eu ffurflenni diwedd prosiect ar amser i siarad â Swyddog Datblygu cyn gwneud cais.

Ceisiadau llwyddiannus
Bydd gofyn i ymgeiswyr llwyddiannus lofnodi eu bod yn cytuno i’r telerau ac amodau, a fydd yn cynnwys:
·       Cwblhau’r prosiect i amserlenni a bennir yn y cais
·       Cyflawni a gwario wedi’i gwblhau erbyn 31 Mawrth 2024
·       Cyflwyno adroddiad cryno wedi’i gwblhau ac astudiaeth achos erbyn 7 Ebrill 2024
·       Cyflwyno tystiolaeth o wariant ac adroddiad ariannol erbyn 7 Ebrill 2024

Gwnewch gais am eich Grant Ynysu Cymdeithasol yma

Sylwer: Ni ellir cadw’r cais a’i ddychwelyd ato felly mae angen ei gwblhau mewn un eisteddiad. Byddwn yn anfon copi o’ch cais atoch unwaith y bydd wedi’i gyflwyno. Mae’r wybodaeth y bydd ei hangen arnoch i gwblhau’r cais am y Grant Ynysu Cymdeithasol fel a ganlyn:

 1. Enw’r sefydliad
 2. Manylion y prif gyswllt: enw, rôl, rhif cyswllt, cyfeiriad e-bost
 3. Strwythur eich sefydliad ac unrhyw rifau cofrestru
 4. Lleoliad eich gwasanaeth
 5. Manylion banc – enw cyfrif, banc, côd didoli a rhif cyfrif
 6. Pwrpas y sefydliad
 7. Eich cynnig ariannu
 8. Pryd a lle bydd y gweithgareddau yn digwydd
 9. Pwy fydd yn elwa o’r prosiect
 10. Rhowch fanylion unrhyw sefydliadau partner rydych chi’n gweithio gyda nhw
 11. Prif faes blaenoriaeth y prosiect
 12. Amcangyfrif nifer y gwirfoddolwyr, oriau gwirfoddoli a buddiolwyr
 13. Dadansoddiad ariannol ar gyfer gwariant y prosiect gan gynnwys dadansoddiad cost fesul awr ar gyfer unrhyw gyflog staff
 
 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award