Ymunwch â’n tîm anhygoel – rydym yn chwilio am Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Swyddog Cyfathrebu ac Ymgysylltu

Mae BAVO ar fin lansio ein strategaeth newydd a’n blaenraglen waith ac rydym yn chwilio am rywun a all arwain a thrawsnewid ein comms digidol a dwyn ynghyd waith marchnata ac ymgysylltu’r sefydliad.

Bydd gan ein swyddog newydd agwedd ‘gallu gwneud’, yn ddynamig a bydd ganddo eisoes gyfoeth o gyfryngau cymdeithasol ac offer digidol yn eu set sgiliau er mwyn cyrraedd y ddaear yn rhedeg gyda rhai darnau o waith.

Rydym yn cynnig:

 • £29,269 y flwyddyn pro rata
 • 26 + 8 o wyliau banc (pro rata os yn berthnasol)
 • 30-37 awr yr wythnos, yn agored i drafodaeth
 • Rydym yn talu 8% i mewn i’ch pensiwn
 • Rhaglen cymorth i weithwyr
 • Hyfforddiant a datblygiad parhaus
 • Aelodaeth campfa Halo lleol cost gostyngol
 • Talebau gofal llygaid
 • Talebau gofal plant
 • Cynllun pensiwn aberthu cyflog

Rydym yn sefydliad cefnogol. Ein tîm yw ein hased mwyaf, maent wedi bod yn allweddol wrth ddyrchafu enw da BAVO am gyflawni ac i greu’r sefydliad llwyddiannus yr ydym wedi dod.

Mae lles staff yn bwysig i ni. Rydym yn gofalu am ein staff ac yn yr un modd, mae ein staff yn gofalu am BAVO.  Rydym yn chwilio am rywun i ymuno â thîm anhygoel ac ymroddedig gyda’r un lefel o ofal a brwdfrydedd.

DYDDIAD CAU 15 GORFFENNAF 2024 AM 2PM.

Cliciwch yma am fwy o wybodaeth a phecyn ymgeisio

 

Ymwybyddiaeth Diogelu Sylfaenol 17 Gorffennaf o 12:30 – 15:00

Helpwch eich Ymddiriedolwyr, gwirfoddolwyr a staff i amddiffyn y rhai sy’n agored i niwed

Mae bod yn rhagweithiol wrth amddiffyn plant ac oedolion mewn perygl yn helpu i’w cadw’n ddiogel ac yn iach.

Mae’r sesiwn ddiogelu hon yn rhoi dealltwriaeth sylfaenol i gyfranogwyr o bwy allai fod yn agored i niwed, esgeulustod, cam-drin a chamfanteisio, ac mae’n cynnig arweiniad ar strategaethau atal ac ymyrryd. Gan gwmpasu pynciau o ddeall beth yw ystyr diogelu a chydnabod arwyddion o gam-drin i gydymffurfio â chyfrifoldebau cyfreithiol, bydd y gyfres hon yn helpu i addysgu a pharatoi eich sefydliad ar gyfer amddiffyn y rhai sy’n agored i niwed.

Bydd y sesiwn AM DDIM yn cynnwys

 • Beth sy’n diogelu
 • Pam mae’n bwysig i’ch sefydliad
 • Mathau o Gam-drin
 • Beth i’w wneud os oes gennych bryderon neu os oes rhywun yn datgelu?
 • Cyfrifoldebau

Sylwer tra bod y cwrs AM DDIM, codir ffi am ddim neu ganslo hwyr – ewch i’n tudalen hyfforddi am delerau ac amodau

Archebwch yma. https://www.eventbrite.co.uk/e/909802893947

Hyfforddiant Ffiniau Proffesiynol – 15 Gorffennaf 2024 10yb -12yp

Mae’r cwrs wyneb yn wyneb AM DDIM hwn yn addas ar gyfer Ymddiriedolwyr, gweithwyr a gwirfoddolwyr.

Mae ffiniau proffesiynol yn rhan bwysig o unrhyw leoliad, yn enwedig wrth weithio gyda’r cyhoedd neu mewn lleoliad iechyd a gofal.

Bydd y sesiwn hon yn helpu i ddiffinio ffiniau sy’n cyfrannu at ddatblygu perthnasoedd effeithiol a pharchus yn y gweithle.

Os nad yw ffiniau proffesiynol wedi’u diffinio’n glir, gall fod llawer iawn o ddryswch ynghylch rolau a chyfrifoldebau, a all arwain at wrthdaro, materion archwilio a phroblemau gweithredol.

Byddwch yn deall

 • Beth yw ffiniau proffesiynol ac yn ei olygu
 • Deall pam mae eu hangen
 • eich ffiniau eich hun
 • sut i osod ffiniau ac adrodd pryderon

Archebwch eich lle yma: https://www.eventbrite.co.uk/e/90980893200

Cyfeiriwch at ein tudalen hyfforddiant ar gyfer Telerau ac Amodau. Er bod y cwrs yn rhad ac am ddim, nid oes unrhyw sioeau a thaliadau canslo hwyr yn berthnasol.

 

Dathlu gwirfoddolwyr Sir Pen-y-bont ar Ogwr mewn seremoni wobrwyo fawreddog

Dathlwyd cyfraniad gwirfoddolwyr o bob rhan o’r sir ar ddydd Gwener, 7 Mehefin yng Ngwobrau blynyddol ‘Arwyr Tawel’ BAVO ac roeddent yn rhan o ddathliadau 40 mlynedd ‘Wythnos Gwirfoddolwyr’

Cynhaliwyd y seremoni, a drefnwyd gan Gymdeithas Mudiadau Gwirfoddol Pen-y-bont ar Ogwr (BAVO), yng Ngwesty Best Western Heronston.  

Roedd gan y digwyddiad dros 100 o wirfoddolwyr a gwesteion, gan gynnwys Uchel Siryf Ei Mawrhydi Morgannwg Ganol, Dr Richard Lewis, MBE D CStJ FRCGP ac addolwr Maer Sir Pen-y-bont ar Ogwr, y Cynghorydd Heather Griffiths.

Mae’r gwobrau’n dathlu cyfraniadau unigol a grŵp gwirfoddolwyr mewn wyth categori. Yn gynharach yn y flwyddyn gwahoddwyd trigolion i enwebu gwirfoddolwyr yn eu cymunedau sy’n mynd y tu hwnt i’r disgwyl.

Yna cafodd panel lleol ar y rhestr fer ymgeiswyr ar ôl ystyriaeth ofalus, a hysbyswyd y rhai a ddewiswyd yn y rownd derfynol a’r enillwyr yn y pen draw ar y noson.

Cyflwynwyd y noson gan Heidi Bennett, Prif Swyddog BAVO, a Lee Jukes, cyflwynydd radio. Cyflwynwyd gwobrau gan ystod o westeion gan gynnwys Uchel Siryf Morgannwg Ganol, Maer y Fwrdeistref Sirol ac aelodau lleol y Senedd.

Cafodd y gwesteion eu diddanu gan y delynores leol Angharad Edwards a’r anhygoel ‘Canu gyda ni’ Côr Tenovus

Dywedodd Heidi: “Cawsom nifer enfawr o enwebiadau gan ei wneud yn benderfyniad anodd iawn i’r panel. Fodd bynnag, mae pawb a enwebwyd wedi derbyn tystysgrif cydnabyddiaeth a gall pob un enwebai fod yn falch. Rydyn ni bob amser yn hynod ostyngedig oherwydd yr amser, yr egni a’r ymrwymiad y mae cymaint o bobl yn eu rhoi i wirfoddoli a helpu eraill.”

Dywedodd Steve Curry BAVO, Cadeirydd Ymddiriedolwyr: “Mae gwirfoddoli’n cael effaith mor gadarnhaol ar ein cymunedau a bywydau pobl ac mae’r straeon bywyd go iawn a roddir mewn digwyddiadau fel hyn wir yn dangos yr effaith honno ar lefel bersonol iawn.

“Llongyfarchiadau i’n holl enwebeion a diolch yn fawr iawn am bopeth rydych chi’n ei wneud a’r gwahaniaeth rydych chi’n ei wneud.

“Mae llawer iawn o waith yn digwydd y tu ôl i’r llenni i wneud i’r noson ddigwydd, felly diolch i bawb sy’n cymryd rhan. A diolch i dîm BAVO BAVO am eich holl waith caled drwy gydol y flwyddyn.”

Y categorïau a’r rhai a gyrhaeddodd y rownd derfynol oedd:

Gwirfoddolwr Ifanc y Flwyddyn

Libby Phillips – Nottage & 2il Brownies Bryn Cynffig a Newton Rainbows (Enillydd). 
Lara Birtles – Clwb Bechgyn a Merched Cymru 
Seren Kenny – Clwb Bechgyn a Merched Nantymoel

Gwirfoddolwr Oedolion y Flwyddyn

Lyn Williams – Clwb Bechgyn a Merched Wyndham (Enillydd) 
Josh Anscombe – The Wallich 
Kerry Evans – Ymddiriedolaeth Datblygu Corneli

Grŵp cymunedol/Elusen y Flwyddyn

Western Beacons Mountain Rescue (Enillydd) 
Grŵp Allgymorth Corneli 
Greenspace SOS

Gwobr Ymddiriedolwyr

Rob Williams – Clwb Bechgyn a Merched Cymru (Enillydd) 
Paula Lunnon – KPC Ieuenctid a Chymuned 
Manuela Hiett – MPS y Bont

Gwobr Gwirfoddolwr Chwaraeon y Flwyddyn

Richard Howe – Clwb Pêl-droed Herons Pen-y-bont ar Ogwr (Enillydd) 
Theo Vine-Roberts – Perfformiad Crai Canolfan Campfa a 
Lles Billy CIC

Gwobr Gwirfoddolwr Eithriadol

Gareth Goth – Ymatebwyr Cyntaf Cymunedol Ambiwlans Cymru (Enillydd) 
Sharon Lima – Nottage & 2il Brownies Bryn Cynffig & Newton Rainbows 
Byron Lock– Clwb Bechgyn a Merched Nantymoel

Hyrwyddwyr Cydraddoldeb, Amrywiaeth a Chynhwysedd

Porthcawl JOY-Riders (Enillydd) 
Inclusability
Techtivity

Penderfynodd y panel hefyd dynnu dau grŵp allan ar gyfer cydnabyddiaeth arbennig:

Enillydd Gwobr Gwasanaeth Hir – Samaritans Pen-y-bont ar Ogwr
Enillydd Gwobr Cyflawniad Arbennig – Chôr Tenovus ‘Canu gyda Ni’

Silver Cloud – mynediad CBT am ddim ar gyfer eich lles ar-lein

Cydnabyddir weithiau bod angen help a chefnogaeth ar bobl ar unwaith ar gyfer eu lles meddyliol ac emosiynol, a nawr gall pobl ledled Cymru gael mynediad at therapi ar-lein am ddim heb orfod mynd trwy eu meddyg teulu.

Cefnogaeth hunangymorth

Mae SilverCloud yn driniaeth therapi ar-lein am ddim a hyrwyddir gan y GIG yng Nghymru sy’n defnyddio dulliau profedig fel Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) i helpu pobl dros 16 oed i reoli ystod o gyflyrau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol. Mae’r gwahanol raglenni sydd ar gael yn cynnwys iselder, pryder cyffredinol, pryder cymdeithasol a phryder iechyd, yn ogystal ag OCD, panig a ffobiâu.

Gallwch gofrestru ar gyfer cwrs 12 wythnos am ddim o therapi ar-lein SilverCloud trwy ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith.

I gael gwybod mwy am SilverCloud os gwelwch yn dda SilverCloud – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Mwy o wybodaeth am SilverCloud yma……..

Mae SilverCloud yn system neu blatfform hollol gyfrinachol ar y rhyngrwyd a ddatblygwyd gan SilverCloud Health sy’n darparu rhaglenni therapiwtig a seico-addysg ar-lein. Nod amrywiaeth o raglenni yw cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy’n profi problemau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Mae’r rhaglenni’n cynnwys chwech i saith modiwl y gellir eu cwblhau ar amser a chyflymder sy’n fwyaf cyfleus i’r defnyddiwr. Mae pob modiwl yn cynnwys clipiau testun, fideo a sain yn ogystal â gweithgareddau, cymwysiadau a chwisiau rhyngweithiol a diddorol y gellir eu cwblhau wrth i’r defnyddiwr symud drwy’r modiwl.

SilverCloud yw eich lle i feddwl a theimlo’n well. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn wynebu heriau yn ein bywydau. O straen a achosir gan sefyllfa benodol yn y gwaith neu gartref, i deimladau dyfnach a mwy parhaol o bryder neu iselder. Does neb yn ein dysgu sut i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn ac felly rydyn ni’n cael ein gadael i feddwl bod rhywbeth o’i le gyda ni, ein bod ni’n sâl. Nid oes rhaid iddo fod fel hyn.

Gyda’r mewnwelediad, y cyngor a’r camau gweithredu cywir, gall y rhan fwyaf o bobl gymryd rhan weithredol wrth feddwl a theimlo’n well. Ac maent yn darparu rhaglenni sy’n adeiladu ar y gred hon. Mae SilverCloud wedi’i ddilysu’n glinigol ac mae’n ganlyniad i dros 17 mlynedd o ymchwil glinigol ac mae astudiaethau wedi dangos ei fod yn gweithio.

Silver Cloud – mynediad CBT am ddim ar gyfer eich lles ar-lein

Cydnabyddir weithiau bod angen help a chefnogaeth ar bobl ar unwaith ar gyfer eu lles meddyliol ac emosiynol, a nawr gall pobl ledled Cymru gael mynediad at therapi ar-lein am ddim heb orfod mynd trwy eu meddyg teulu.

Cefnogaeth hunangymorth

Mae SilverCloud yn driniaeth therapi ar-lein am ddim a hyrwyddir gan y GIG yng Nghymru sy’n defnyddio dulliau profedig fel Therapi Ymddygiad Gwybyddol (CBT) i helpu pobl dros 16 oed i reoli ystod o gyflyrau iechyd meddwl ysgafn i gymedrol. Mae’r gwahanol raglenni sydd ar gael yn cynnwys iselder, pryder cyffredinol, pryder cymdeithasol a phryder iechyd, yn ogystal ag OCD, panig a ffobiâu.

Gallwch gofrestru ar gyfer cwrs 12 wythnos am ddim o therapi ar-lein SilverCloud trwy ffôn clyfar, llechen, gliniadur neu gyfrifiadur bwrdd gwaith.

I gael gwybod mwy am SilverCloud os gwelwch yn dda SilverCloud – Iechyd Cyhoeddus Cymru (gig.cymru)

Mwy o wybodaeth am SilverCloud yma……..

Mae SilverCloud yn system neu blatfform hollol gyfrinachol ar y rhyngrwyd a ddatblygwyd gan SilverCloud Health sy’n darparu rhaglenni therapiwtig a seico-addysg ar-lein. Nod amrywiaeth o raglenni yw cynnig gwybodaeth a chefnogaeth i bobl sy’n profi problemau sy’n gysylltiedig ag iechyd meddwl. Mae’r rhaglenni’n cynnwys chwech i saith modiwl y gellir eu cwblhau ar amser a chyflymder sy’n fwyaf cyfleus i’r defnyddiwr. Mae pob modiwl yn cynnwys clipiau testun, fideo a sain yn ogystal â gweithgareddau, cymwysiadau a chwisiau rhyngweithiol a diddorol y gellir eu cwblhau wrth i’r defnyddiwr symud drwy’r modiwl.

SilverCloud yw eich lle i feddwl a theimlo’n well. Mae’r rhan fwyaf ohonom yn wynebu heriau yn ein bywydau. O straen a achosir gan sefyllfa benodol yn y gwaith neu gartref, i deimladau dyfnach a mwy parhaol o bryder neu iselder. Does neb yn ein dysgu sut i ddelio â’r sefyllfaoedd hyn ac felly rydyn ni’n cael ein gadael i feddwl bod rhywbeth o’i le gyda ni, ein bod ni’n sâl. Nid oes rhaid iddo fod fel hyn.

Gyda’r mewnwelediad, y cyngor a’r camau gweithredu cywir, gall y rhan fwyaf o bobl gymryd rhan weithredol wrth feddwl a theimlo’n well. Ac maent yn darparu rhaglenni sy’n adeiladu ar y gred hon. Mae SilverCloud wedi’i ddilysu’n glinigol ac mae’n ganlyniad i dros 17 mlynedd o ymchwil glinigol ac mae astudiaethau wedi dangos ei fod yn gweithio.

Rownd Grantiau Dementia yn agor ar gyfer grwpiau gwirfoddol Sir Pen-y-bont ar Ogwr

Cynllun Grant y Trydydd Sector (Gofal Dementia): Grantiau Refeniw

Dyddiad cau – 5pm, Dydd Iau 28ain Mawrth 2024

Cefnogir gan Gronfa Integreiddio Rhanbarthol Llywodraeth Cymru

Mae grantiau o hyd at £150,000 y flwyddyn am gyfnod dosbarthu o 2 flynedd
ar gael ar gyfer prosiectau dan arweiniad grwpiau/sefydliadau gwirfoddol
a chymunedol sydd wedi’u lleoli ac yn gweithio ym Mhen-y-bont ar Ogwr,
Merthyr Tudful neu Rhondda Cynon Taf.

Diben:

 • Brwydro yn erbyn unigrwydd ac arwahanrwydd pobl sy’n byw gyda
  dementia, eu teulu a’u gofalwyr
 • Atal mynediad diangen at wasanaethau statudol/rhyddhau cymorth
 • Cefnogi grwpiau buddiolwyr i gynnal eu hiechyd, lles ac annibyniaeth
 • Helpu sefydliadau cymunedol a gwirfoddol i feithrin capasiti

Ar gyfer pwy?

Bydd angen i brosiectau gefnogi un neu fwy o’r grwpiau buddiolwyr canlynol:

 • Pobl sy’n byw gyda Dementia
 • Gofalwyr/Teuluoedd pobl sy’n byw gyda dementia

Sut?

Ffurflen gais a chanllawiau ar gael are vamt.net/en/services/funding/

Am fwy o wybodaeth cysylltwch:

Laura Dadic – BAVO: 01656 810400 lauradadic@bavo.org.uk

Toriadau arfaethedig i’r trydydd sector yn propio gwasanaethau rheng flaen – rhannwch eich barn

Mae cynrychiolwyr o bob cornel o’r sector gwirfoddol yng Nghymru wedi mynegi eu pryder ar y cyd yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru a chyfeiriad teithio yn y dyfodol.

Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC) yn fecanwaith allweddol i fudiadau gwirfoddol siarad â Llywodraeth Cymru a chlywed ganddynt. Gyda’i gilydd mae aelodau TSPC yn cynrychioli pob maes gwaith i’r sector gwirfoddol yng Nghymru.
Yn dilyn cyhoeddi cyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru, a’n datganiad ar y canlyniadau brawychus i’r sector gwirfoddol yng Nghymru, mae cynrychiolwyr TSPC wedi rhyddhau’r datganiad ar y cyd canlynol.
DATGANIAD GAN GYNGOR PARTNERIAETH Y TRYDYDD SECTOR
Mae Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC) eisiau mynegi ei ddicter a’i bryder dwfn am y toriadau arfaethedig yng nghyllideb ddrafft Llywodraeth Cymru ar gyfer 2024/25.
Cyfeiriad brawychus o deithio
 1. Mae’r gyllideb hon yn nodi cyfeiriad teithio dychrynllyd lle mae disgwyl i’r sector gwirfoddol ddarparu a chynnal gwasanaethau rheng flaen heb fod yn rhan o’r broses o wneud penderfyniadau neu fod ag adnoddau digonol i weithredu.
Mae diffyg cyllid Llywodraeth Cymru ar gyfer rhaglenni ymyrraeth gynnar ac atal a’i methiant i wahodd y sector gwirfoddol i gydweithio i ddod o hyd i atebion i’r argyfyngau sy’n wynebu Cymru yn peri pryder mawr.
Mae Cyngor ar Bopeth Cymru yn cefnogi’r nifer uchaf erioed o bobl y gaeaf hwn, llawer angen eu cyfeirio at wasanaethau cymorth argyfwng, fel banciau bwyd. Mae canlyniadau arolwg rhagarweiniol yr Ymddiriedolaeth Cymunedau Adeiladu yn dangos bod 60% o sefydliadau cymunedol yn delio â mathau newydd o anghenion ar gyfer eu defnyddwyr gwasanaeth ac mae 45% yn gweithredu gwasanaethau a ddarparwyd yn flaenorol gan y sector cyhoeddus.
Mae hyn yn dangos symudiad cyfrifoldeb peryglus i’r sector gwirfoddol heb ddarparu’r gefnogaeth, y cydlynu a’r cydweithio angenrheidiol. Rhaid i’r sector gwirfoddol gael ei werthfawrogi a phartneriaid cyfartal wrth gyflawni ein huchelgeisiau a rennir.
Yn effeithio ar the Well-being of Future Generations Act
 1. Mae Llywodraeth Cymru yn gwrth-ddweud Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol, ei deddfwriaeth ei hun, gyda meddwl yn y tymor byr sy’n niweidiol i bobl Cymru yn y tymor hir.
Ni ellir cyflawni nodau Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol heb fuddsoddiad priodol neu gadw at y Pum Ffordd o Weithio: hirdymor, integreiddio, cynnwys, cydweithio ac atal. Ychydig o dystiolaeth y mae Llywodraeth Cymru wedi defnyddio’r egwyddorion hyn ym mhroses ddrafftio’r gyllideb hon, sy’n tanseilio’n ddifrifol allu cyrff cyhoeddus a sefydliadau gwirfoddol i’w deddfu yn y flwyddyn ariannol newydd.
Nododd Comisiynydd Cenedlaethau’r Dyfodol yn ei Gyflwyniad i Bwyllgor Cyllid y Senedd ar 10 Ionawr 2024:
“Mae nifer yr achosion o sefyllfaoedd argyfwng yn ystod y blynyddoedd diwethaf yn golygu bod angen i ni nawr yn fwy nag erioed fod yn buddsoddi mewn dulliau ataliol fel ein bod yn lliniaru problemau yn y dyfodol ac mewn sefyllfa well i ddelio â nhw.”
Dim ond dyfnhau fydd anghyfiawnderau hirsefydlog, fel digartrefedd. Y gyllideb Cymorth ac Atal Digartrefedd arfaethedig yw
£3m yn llai nag yn y gyllideb ddangosol a gyhoeddwyd ym mis Chwefror 2023. Mae’r gyllideb ddrafft hefyd yn cynnig toriad termau real yng nghyllid y Grant Cymorth Tai. Mae hyn er gwaethaf arolwg gan Cymorth Cymru sy’n nodi bod 66% o ddarparwyr eisoes yn gweithredu rhestrau aros ar gyfer gwasanaethau ac mae 40% yn debygol o roi’r gorau i wasanaethau os nad oes codiad ariannol.
Ni ellir cyflawni uchelgeisiau fel dod â digartrefedd i ben yng Nghymru, fel y nodir ym Mhapur Gwyn Llywodraeth Cymru, heb gydweithrediad traws-sector, cefnogaeth briodol a chyllid.
Sector gwirfoddol wedi taro’n galed ar draws sawl portffolio
 1. Bydd y gyllideb ddrafft yn taro’r sector gwirfoddol yn galed ar draws sawl maes gwaith allweddol, gan danseilio sefydliadau sy’n mynd i’r afael â rhai o fygythiadau mwyaf Cymru fel tlodi sydd wedi ymwreiddio, anghydraddoldebau iechyd a’r argyfwng hinsawdd a natur.
Mae’r toriadau yn cynnwys gostyngiad sylweddol arall i’r gyllideb Cyfiawnder Cymdeithasol, gan greu ansicrwydd i sefydliadau gwirfoddol sy’n seiliedig ar gydraddoldeb sy’n cynrychioli pobl sydd dan anfantais neu wahaniaethu. Yn dilyn cau’r elusen cydraddoldeb genedlaethol i fenywod, Chwarae Teg, ni fu unrhyw ailddosbarthu arian i gefnogi gwasanaethau i fenywod.
Y tu hwnt i’r gyllideb Cyfiawnder Cymdeithasol, mae llawer o wasanaethau a gweithgareddau hanfodol y mae’r sector gwirfoddol yn eu darparu yn dod ar draws portffolios Llywodraeth Cymru, cyrff cyhoeddus eraill a Llywodraeth Leol. Mae effaith y toriadau hyn yn mynd y tu hwnt i’r gostyngiad uniongyrchol mewn cyllid i fudiadau gwirfoddol. Mae’n effeithio ar yr holl wasanaethau cyhoeddus, y mae llawer ohonynt yn dibynnu ar gydweithio â’r sector gwirfoddol i leihau’r niferoedd sydd eisoes yn llethol o bobl yn cyrraedd eu drysau i gael cymorth a chefnogaeth.
Bydd y cwymp o’r gyllideb ddrafft yn dod i’r afael galetaf ar y bobl fwyaf agored i niwed yng Nghymru ac yn rhoi mwy o risg i nifer cynyddol. Mae hyn yn cynnwys pobl sydd eisoes yn wynebu tlodi, allgáu cymdeithasol ac iechyd corfforol a meddyliol sy’n gwaethygu. Bydd cyllid annigonol ar gyfer gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol y sector gwirfoddol cofleidiol, er enghraifft, yn arwain at fwy o bwysau ar wasanaethau cyhoeddus hanfodol Cymru ar adeg pan maent eisoes yn ei chael hi’n anodd ymdopi â’r galw cynyddol.
Ein camau nesaf
Yn y dyddiau nesaf, byddwn yn parhau i ymgysylltu â’r broses graffu ar y gyllideb i godi pryderon y sector gwirfoddol ac arwyddocâd yr effeithiau ehangach y bydd y penderfyniadau cyllido hyn yn eu cael. Mae gennym ystod o gynigion ystyriol sy’n cynnig gwahanol atebion, a byddem yn hapus i’w trafod gyda Llywodraeth Cymru, darparwyr gwasanaethau cyhoeddus a’n rhwydwaith ehangach.
Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector (TSPC)
Mae rhwydwaith TSPC yn cynnwys cynrychiolwyr o rwydweithiau’r sector gwirfoddol sy’n gweithio ar draws 25 maes o weithgarwch sector.
Prif bwrpas y TSPC yw sicrhau bod yr egwyddorion a nodir yng Nghynllun y Trydydd Sector yn cael eu rhoi ar waith. Mae hefyd yn rhoi cyfle i’r sector godi materion o ddiddordeb neu bryder.
Gellir dod o hyd i aelodau presennol y TSPC yma.
A yw’r gyllideb ddrafft hon wedi effeithio arnoch chi? Os felly, cysylltwch â policy@wcva.cymru. Cysylltwch â ni yn bavo@bavo.org.uk

Digwyddiad y Comisiwn Elusennau | 30 Chwefror

Wrth i strategaeth bum mlynedd bresennol y Comisiwn Elusennau ddod i ben, bydd y Comisiwn yn cynnal digwyddiad a fydd yn nodi’r hyn y gallwch ei ddisgwyl o’r strategaeth newydd, cyn ei lansio’n ffurfiol ym mis Chwefror 2024.

 Bydd Cadeirydd y Comisiwn, Orlando Fraser KC, a’r Prif Weithredwr, Helen Stephenson CBE, yn rhannu sut mae’r Comisiwn yn bwriadu cyflawni ei uchelgais o fod y Comisiwn arbenigol sy’n gweithredu gyda thegwch, cydbwysedd ac annibyniaeth. 

Bydd aelodau’r Bwrdd, gan gynnwys Pippa Britton OBE, Aelod Bwrdd Cymreig y Comisiwn Elusennau yn ymuno â Chadeirydd a Phrif Weithredwr y Comisiwn. Mae’r Comisiwn yn bwriadu cadw’r ffurfioldebau mor isel â phosibl, gan ganiatáu cyfle ar gyfer trafodaeth a rhwydweithio.

Cynhelir y digwyddiad ar 30 Ionawr 2024 yn Urdd Gwneuthurwyr Cymru cyrraedd o 6yp tan 7.30yp.

Mae’r digwyddiad yn agored i Gadeiryddion a Phrif Weithredwyr elusennau cofrestredig. Os hoffech fynychu, cofrestrwch ymlaen llaw drwy gysylltu â events@charitycommission.gov.uk

Cronfa Cymru Actif

Mae Cronfa Cymru Actif yn cynnig grantiau o £300 i £50,000 i glybiau chwaraeon a sefydliadau cymunedol i gefnogi prosiectau sy’n hyrwyddo cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac arloesedd mewn chwaraeon.

Sylwer: Rhaid i geisiadau i Gronfa Cymru Actif y flwyddyn ariannol hon ddod i mewn erbyn dydd Mercher 31 Ionawr 2024. Ni fydd unrhyw geisiadau a wneir ar ôl y dyddiad hwn yn cael eu prosesu tan fis Ebrill a byddant yn cael eu cyfrif yn rownd ariannu 2024-25.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Gall pob clwb neu sefydliad chwaraeon nid-er-elw yng Nghymru wneud cais, waeth beth yw eu maint neu leoliad, os ydych yn bodloni’r amodau a’r gofynion cyllido.

I fod yn gymwys ar gyfer Cronfa Cymru Actif, mae’n rhaid i’ch sefydliad:

 • Bod yn glwb chwaraeon nid-er-elw neu sefydliad cymunedol
 • Rhedeg gweithgareddau sy’n digwydd yng Nghymru ac sy’n bennaf ar gyfer trigolion Cymru
 • Eisiau ariannu prosiectau neu weithgareddau nad ydynt wedi dechrau eto
 • Defnyddio’r arian ar gyfer y gymuned gyfan, nid er lles ysgol benodol yn unig
 • Hyrwyddo cydraddoldeb, cynaliadwyedd ac arloesi mewn Prosiectau Chwaraeon
 • Dangos sut y bydd eich prosiect yn cynyddu mynediad at weithgarwch corfforol

Beth sydd ar gael?
Yr isafswm yw £300 a’r uchafswm yw £50,000*.Dyfernir cyllid ar raddfa symudol. Bydd angen i chi wneud cyfraniad o 10% ar gyfer grantiau dros £10k neu 20% am fwy na £25k h.y.100% grant hyd at £10,000
Grant o 90% ar gyfer dyfarniadau rhwng £10,001 a £25,000
Grant o 80% ar gyfer dyfarniadau rhwng £25,001 a £50,000

Darllen mwy
Mae mwy am Cymru Actif ar wefan Chwaraeon Cymru

 

 

Cronfa Fferm Wynt Ar y Tir Taf Trelái

Mae Cronfa Gymunedol Fferm Wynt Taf Trelái yn cael ei darparu gan Ventient Energy Ltd. Maent wedi buddsoddi dros £40,000 i mewn i weithgareddau a phrosiectau lleol mewn cymunedau o amgylch y safle ers 2001. Gweinyddir y Gronfa gan Interlink RCT, corff ymbarél yr holl grwpiau cymunedol a gwirfoddol lleol yn Rhondda Cynon Taf.

Beth sydd ar gael?

Bob blwyddyn mae £2,500 ar gael. Gellir dyfarnu grantiau ar gyfer cyfalaf neu refeniw hyd at uchafswm o £500.

Pwy sy’n gallu ymgeisio?

Mae’r gronfa ar gael i grwpiau cymunedol sydd o fudd i’r meysydd canlynol:

 • Melin ddu
 • Evanstown
 • Gilfach Goch
 • Tonyrefail
 • Thomastown
 • Llanharan
 • Bryncae
 • Heol Y Cyw

Gellir gwneud cais am grantiau i gefnogi nodau ac amcanion sefydliadol, recriwtio aelodau newydd, cynnwys mwy o bobl o’r gymuned a helpu i ddatblygu gwasanaethau.

Dim ond un cais y gellir ei wneud fesul grŵp.

Darganfyddwch fwy

I gael gwybod mwy am y gronfa, cysylltwch â’r Tîm Cyngor Cymunedol yn Interlink RCT. Ffoniwch 01443 846200 neu anfonwch neges e-bost at communityadvice@interlinkrct.org.uk

Rockwool UK

Sefydlwyd Rockwool ym 1937 ac mae’n arweinydd marchnad ar gyfer inswleiddio gwlân carreg. Lleolir prif safle Rockwool UK ym Mhencoed, Pen-y-bont ar Ogwr. Maent yn trefnu rhaglen o weithgarwch cymunedol yn eu cymuned leol ym Mhencoed a’r cyffiniau.

Beth sydd ar gael?
Mae rhaglen o roddion a nawdd dyngarol yn rhan greiddiol o’u hymgyrch i gael effaith gymdeithasol ac amgylcheddol gadarnhaol fel busnes, yn enwedig ym meysydd iechyd, tai a’r amgylchedd. Bydd y rhan fwyaf o’r rhoddion yn cael eu rhoi i brosiectau lleol o fewn y tair blaenoriaeth hyn:

 • Cefnogi, a rhoi yn ôl i’r gymuned leol yn Ne Cymru
 • Cefnogi prosiectau elusennol sy’n cyd-fynd â meysydd blaenoriaeth Rockwool
 • Helpu meithrin cysylltiadau cymunedol da
 • Mae’r rhaglen rhoddion hefyd yn cefnogi eu tîm staff, sy’n weithgar wrth drefnu gweithgareddau codi arian elusennol.

Grantiau: gwerth amhenodol

Dyddiadau cau: 3 gwaith y flwyddyn

Darganfyddwch fwy

I gael rhagor o wybodaeth am raglen rhoddion a nawdd dyngarol Rockwool UK, ac i ofyn am ffurflen gais, e-bostiwch community@rockwool.com

 

 • Third Sector Support Wales
 • Welsh Government
 • Investing in Volunteers
 • Quality in Befriending
 • Cyber essentials
 • Cynnig Cymraeg
 • Cultural Competence Silver Award