Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol sy’n cynnig grantiau rhwng £250 a £3,000

Cyhoeddwyd: 25 Mai 2021
Sylwch, mae'r erthygl hon wedi dod i ben

Mae ceisiadau bellach ar agor ar gyfer Cronfa Argyfwng Gwasanaethau Gwirfoddol sy’n cynnwys gwariant cyfalaf neu refeniw llai gan gynnwys nwyddau traul. Bydd grantiau o £250 a hyd at £ 3,000 yn cael eu hystyried.

Gall dalu costau sy’n gysylltiedig â pharatoi ar gyfer ailagor gwasanaethau, helpu sefydliadau i arallgyfeirio / datblygu sgiliau newydd neu wella sgiliau presennol, neu brynu technoleg / offer i gefnogi newid darpariaeth gwasanaeth neu offer sydd eu hangen i sicrhau bod protocolau iechyd a diogelwch yn cael eu bodloni. i amddiffyn staff, gwirfoddolwyr a buddiolwyr.

Sylwch: gellir blaenoriaethu ymgeiswyr nad ydynt eisoes wedi derbyn cefnogaeth Covid-19 o ffynonellau BAVO eraill. Os ydych chi eisoes wedi cael cyllid gan BAVO, peidiwch â gwneud cais am waith tebyg.

Mae grantiau ar gael ar gyfer:

  • Ail-gychwyn, cynnal neu gynyddu gweithgareddau sy’n cefnogi’r rhai sy’n agored i niwed trwy’r pandemig Coronavirus (Covid-19);
  • Sicrhau bod gan sefydliadau’r trydydd sector / sector gwirfoddol yr adnoddau, y gallu, yr hyfforddiant a’r gefnogaeth sydd eu hangen i ail-gychwyn a darparu gwasanaethau hanfodol i’w cymunedau;
  • Annog protocolau iechyd a diogelwch llym yn ystod yr holl weithgareddau sy’n diogelu staff, gwirfoddolwyr a buddiolwyr y trydydd sector / gwirfoddol.

Rhoddir dyfarniadau grant erbyn 30 Mehefin 2021.

Darperir manylion pellach ar ein ffurflen gais y gellir ei lawrlwytho yma.

Ceisiadau i’w cyflwyno erbyn 5pm – 10 Mehefin 2021.

Dychwelwch y cais wedi’i gwblhau trwy e-bost i: grantadmin@bavo.org.uk

Ar hyn o bryd nid ydym yn gallu derbyn ceisiadau yn y post. Os yw hyn yn achosi problem i chi, ffoniwch ni.

Eich cyfrifoldeb CHI yw gwirio bod eich cais wedi dod i law. Os na dderbyniwch gydnabyddiaeth mae’n debyg na dderbyniwyd eich cais ar e-bost ac ni fydd yn cael ei ystyried. Os na dderbyniwch gydnabyddiaeth o fewn tri diwrnod gwaith, ffoniwch ni ar 01656 810400 i wirio derbynneb.


Chwilio am gyllid ar gyfer eich prosiect neu sefydliad?…. cliciwch ar ein platfform chwilio am gyllid ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru!

Mae ein gwefan ariannu Funding Wales a lansiwyd gan Third Sector Support Wales, yn helpu sefydliadau trydydd sector i ddod o hyd i gyllid.

I ddechrau chwilio am gyfleoedd cyllido, ewch i funding.cymru

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Quality in Befriending
  • Cyber essentials
  • Cynnig Cymraeg
  • Cultural Competence Silver Award