The brand-new Welsh Charity Awards took place on 15 November at a prestigious ceremony in the National Museum of Wales, in Cardiff.

Nominees of all 10 categories travelled the length and breadth of Wales to be at the ceremony, where they were celebrated for the positive difference they have made in each of their communities, to Wales and beyond.

Ruth Marks, Chief Executive of WCVA, organisers of the Awards, said: 'WCVA are thrilled to have been able to throw a spotlight on the work of volunteers and organisations in the third sector in Wales.

'Each nominee and winner have set an exemplary standard of excellence and as a judging panel, we were blown away by their dedication and passion for the work they do in making a real difference to the lives of thousands of people.

'Our brand-new, inaugural Welsh Charity Awards have been a roaring success, and we are thrilled they've been embraced by the sector. Huge congratulations to everyone!' 

Volunteer of the Year
The much-coveted  Volunteer of the Year award was given to the very dedicated  Momena Ali, the founder and president of Swansea based EYST Wales, which provides young BME people, aged 11 to 25 years, with a culturally sensitive and holistic support service. 

Organisation of the Year
Organisation of the Year  was awarded to the entirely voluntary organisation,  Blood Bikes, which provides a free courier service to the NHS, delivering blood supplies, plasma, human breast milk, documents and other vital items across the whole country.

Change Makers
The  Change Makers award went to  Diabetes UK Cymru for its powerful and  energetic campaigning, including the 'Know Type 1' campaign, with the Baldwin family from Cardiff, whose son, Peter, passed away aged 13 years from undiagnosed Type 1 diabetes. 

Third Sector Prize
As well announcing the winners the awards ceremony also revealed the recipient of the Third Sector Prize, which will see winners  Cerebra receive £10,000 worth of video production and campaign delivery. The prize is a partnership between WCVA and Cardiff based video production company, Rockadove, who will be working with the Welsh charity to promote their work supporting families across the UK with children with brain condition. 

The full list of winners can be seen at welshcharityawards.cymru

The date for nominations for next year's Welsh Charity Awards will be announced in the New Year.


Dathlu enillwyr yng Ngwobrau Elusennau Cymru

Cynhaliwyd noson Gwobrau Elusennau Cymru heno (15 Tachwedd) mewn seremoni fawreddog yn yr Amgueddfa Genedlaethol yng Nghaerdydd.

Teithiodd enwebeion y deg categori o bob cwr o Gymru i gael bod yn y seremoni, lle'u clodforwyd am y gwahaniaeth cadarnhaol maent wedi'i wneud yn eu cymunedau, i Gymru a'r tu hwnt.

Cynigiwyd llwnc destun i'r enillwyr am eu cyflawniadau eithriadol ym mhob categori, ac roedd cymeradwyaeth a chlod mawr i'w clywed. 

Meddai Ruth Marks, Prif Weithredwr Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru, a oedd yn trefnu Gwobrau Elusennau Cymru: 'Mae Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru'n falch iawn o allu tynnu sylw at waith gwirfoddolwyr a sefydliadau yn y trydydd sector yng Nghymru.

'Mae pob enwebai ac enillydd wedi gosod safon canmoladwy o ragoriaeth, ac fel panel o feirniaid roedden ni'n rhyfeddu at eu hymroddiad a'u hangerdd tuag at y gwaith maent yn ei wneud i wneud gwahaniaeth gwirioneddol i fywydau miloedd o bobl. 

'Mae noson gyntaf erioed Gwobrau Elusennau Cymru wedi bod yn llwyddiant ysgubol, ac roedden ni wrth ein boddau o weld y derbyniad iddi gan y sector. Llongyfarchiadau mawr iawn i bawb!' 

Gwirfoddolwr y Flwyddyn
Rhoddwyd y wobr boblogaidd ar gyfer  Gwirfoddolwr y Flwyddyn i  Momena Ali, sylfaenydd a llywydd ymroddedig EYST Cymru, sydd wedi'i leoli yn Abertawe, ac sy'n darparu gwasanaeth cymorth cyfannol a sensitif i ddiwylliant i bobl ifanc duon ac o leiafrifoedd ethnig rhwng 11 a 25 oed. 

Mudiad y Flwyddyn
Dyfarnwyd gwobr  Sefydliad y Flwyddyn i sefydliad hollol wirfoddol,  Beiciau Gwaed, sy'n darparu gwasanaeth cludo am ddim i'r gwasanaeth iechyd, yn darparu cyflenwadau gwaed, plasma, llaeth o'r fron, dogfennau ac eitemau hanfodol eraill ar hyd a lled y wlad.

Gwobr Ysgogi Newid
Diabetes UK Cymru enillodd y wobr  Ysgogi Newid am eu  gwaith ymgyrchu grymus ac egnïol, gan gynnwys yr ymgyrch 'Know Type 1' gyda'r teulu Baldwin o Gaerdydd, y bu i'w mab, Peter, farw yn 13 oed o diabetes Math 1 a oedd heb gael diagnosis. 

Gwobr Trydydd Sector
Ynghyd â chyhoeddi'r enillwyr, fe ddatgelodd y seremoni wobrwyo enillydd Gwobr y Trydydd Sector, a bydd yr enillwyr,  Cerebra yn cael gwerth £10,000 o waith cynhyrchu fideo ac ymgyrchu. Mae'r wobr yn bartneriaeth rhwng Cyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru a'r cwmni cynhyrchu o Gaerdydd, Rockadove, a fydd yn gweithio gyda'r elusen i hyrwyddo ei gwaith yn cefnogi teuluoedd ledled Prydain sydd â phlant â chyflwr yr ymennydd. 

Mae'r rhestr lawn o enillwyr i'w gweld isod, a thrwy gwobrauelusennau.cymru

Bydd y dyddiad cau enwebu ar gyfer Gwobrau Elusennau Cymru flwyddyn nesaf yn cael ei gyhoeddi yn y Flwyddyn Newydd.