During September and October, the Valleys Taskforce will be holding a number of public engagement events in collaboration with Transport for Wales.

These events - ‘Our Valleys, Our Communities, Our Stations’ - will provide an opportunity for people living across the valleys, to learn more about the adoption of the valleys lines and the impact this will have on local communities.

The Deputy Minister is also keen for these events to offer an opportunity for people to discuss the priorities of the Valleys Taskforce following publication of his written statement last month. This will include the Valleys Regional Park, Housing, and Business Support amongst other local developments and priorities.

The events will be structured as an informal, drop in style market place between 4 - 7pm, with a Q&A, chaired by the local AM, from 5.30pm.

| Read more |

Details of all of the events are included in the table below, they would welcome your attendance:

Redhouse, Merthyr Tydfil
12.09.19, 4 - 7pm

The Castle Hotel, Neath
19.09.19, 4 - 7pm

Bargoed Library, Bargoed,
26.09.19, 4 - 7pm

Coleg Cymunedol Y Dderwen - Tondu
30.09.2019, 4 - 7pm

Ebbw Vale Institute, Ebbw Vale,
10.10.19, 4 - 7pm

Coleg y Cymoedd, Aberdare,
17.10.19, 4 - 7pm

Pontypridd Rugby Club, Pontypridd,
24.10.19, 4 - 7pm

The Taskforce and Transport for Wales are keen to engage with as many local people as possible. Please keep your eye on their social media over the following weeks for further information on the upcoming events. The links are as followed:

Instagram: www.instagram.com/talkvalleys
Facebook: www.facebook.com/talkvalleys/
Twitter: twitter.com/TalkValleys
Website: gov.wales/our-valleys-our-future

Please share the event information with your extended networks. If you feel that this is something you wish to include in a newsletter, please let them know and they are able to provide creative content with you if you need it.

If you would like a stall in the market place, or have any questions, please contact [email protected]


Yn ystod mis Medi a mis Hydref bydd Tasglu’r Cymoedd yn cynnal nifer o ddigwyddiadau cyhoeddus ar y cyd â Thrafnidiaeth Cymru.

Bydd y digwyddiadau hyn – ‘Ein Cymoedd, Ein Cymunedau, Ein Gorsafoedd’ – yn gyfle i bobl sy’n byw yn y cymoedd ddysgu mwy am fabwysiadu rheilffyrdd y cymoedd ac effaith hyn ar gymunedau lleol.

Mae’r Dirprwy Weinidog hefyd yn awyddus i’r digwyddiadau hyn fod yn gyfle i bobl drafod blaenoriaethau Tasglu’r Cymoedd yn dilyn cyhoeddi ei ddatganiad ysgrifenedig y mis diwethaf. Bydd hyn yn cynnwys Parc Rhanbarthol y Cyhoedd, Tai, a Chymorth Busnes ymhlith datblygiadau a blaenoriaethau lleol eraill.

Bydd y digwyddiadau’n cael eu trefnu ar ffurf sesiynau anffurfiol a fydd yn rhoi cyfle i bobl alw heibio fel y bydd yn gyfleus rhwng 16:00 a 19:00 gyda sesiwn Holi ac Ateb o dan gadeiryddiaeth yr Aelod Cynulliad lleol, o 17:30 ymlaen.

| Darllen mwy |

Dyma fanylion y digwyddiadau yn y tabl isod gan obeithio y bydd modd i chi ddod:

Redhouse, Merthyr Tudful
12.09.19, 4 - 7pm

The Castle Hotel, Castell-nedd
19.09.19, 4 - 7pm

Llyfrgell Bargoed, Bargoed
26.09.19, 4 - 7pm

Coleg Cymunedol Y Dderwen - Tondu
30.09.2019, 4 - 7pm

Sefydliad Glyn Ebwy, Glyn Ebwy
10.10.19, 4 - 7pm

Coleg y Cymoedd, Aberdâr
17.10.19, 4 - 7pm

Clwb Rygbi Pontypridd, Pontypridd
24.10.19, 4 - 7pm

Mae’r Tasglu a Thrafnidiaeth Cymru yn awyddus i gysylltu â chynifer o bobl leol ag y bo modd. Edrychwch ar ein cyfryngau cymdeithasol dros yr wythnosau nesaf am ragor o wybodaeth ynghylch y digwyddiadau sydd i’w cynnal cyn hir. Dyma’r dolenni perthnasol:

Instagram: www.instagram.com/talkvalleys
Facebook: www.facebook.com/talkvalleys/
Twitter: twitter.com/TalkValleys
Gwefan: gov.wales/our-valleys-our-future

Mae croeso i chi rannu’r wybodaeth am y digwyddiadau gyda’ch rhwydweithiau estynedig. Os byddwch am gynnwys yr wybodaeth mewn cylchlythyr, rhowch wybod i ni ac fe allwn roi cynnwys creadigol i chi os bydd angen.

Os hoffech drefnu stondin yn ystod y sesiwn, neu os oes gennych unrhyw ymholiadau, cysylltwch â ni: [email protected]