The autumn round is open from 21 October 2019 and closes 13 January 2020.

A new grant funding programme to help communities living within five miles of certain waste transfer stations or landfill sites take action for their local environment.

The Landfill Disposals Tax Communities Scheme is a new Welsh Government funding programme managed by WCVA. The scheme will support local community and environmental projects in areas affected by the disposal of waste to landfill.

Grants of between £5,000 and £49,999 will be available for projects that meet scheme criteria. The fund size is £1.4 million per annum. 

WCVA may award a grant to one Nationally Significant project per year in the Autumn Round - with a value of between £50,000 and £250,000. 

The fund will be open to any organisation for projects focusing on one or more of the following themes:

  • Biodiversity - create Resilient Ecological Networks for the benefit of a range of habitats and species;
  • Waste Minimisation and the Diversion of Waste from Landfill - promote awareness and best practice to reduce the amount of waste produced;
  • Wider Environmental Enhancements - bring wider community benefit through improving quality of place.

| Read more |


Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi

Bydd Rownd yr Hydref ar agor o 21 Hydref 2019 ac yn cau ar 13 Ionawr 2020.

Rhaglen grant newydd i helpu cymunedau sy’n byw o fewn 5 milltir i safle tirlenwi neu orsafoedd trosglwyddo gwastraff penodol i gymryd camau dros eu hamgylchedd lleol.

Rhaglen gyllido newydd gan Lywodraeth Cymru yw Cynllun Cymunedau y Dreth Gwarediadau Tirlenwi yn cael ei redeg gan WCVA. Bydd y cynllun yn cefnogi prosiectau cymunedol ac amgylcheddol lleol mewn ardaloedd y mae gwaredu gwastraff i safleoedd tirlenwi yn effeithio arnynt.

Bydd grantiau gwerth rhwng £5,000 a £49,999 ar gael i brosiectau sy'n ateb meini prawf y cynllun. Maint y gronfa yw £1.4 miliwn y flwyddyn.

Gall WCVA ddyfarnu grant i un prosiect o Arwyddocâd Cenedlaethol y flwyddyn yn Rownd yr Hydref - gwerth rhwng £50,000 a £250,000.

Mae disgwyl i'r gronfa fod yn agored i unrhyw fudiad ar gyfer prosiectau sy'n canolbwyntio ar un neu fwy o'r themâu canlynol:

  • Bioamrywiaeth - creu Rhwydweithiau Ecolegol Cydnerth er budd cynefinoedd a rhywogaethau amrywiol;
  • Lleihau Gwastraff a Dargyfeirio Gwastraff o Safleoedd Tirlenwi - hyrwyddo ymwybyddiaeth ac arferion gorau er mwyn lleihau maint y gwastraff a gynhyrchir;
  • Gwelliannau Amgylcheddol Ehangach - dod â budd ehangach i gymunedau drwy wella ansawdd lle.

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru