Social Care Wales and Health Education and Improvement Wales have been working together to develop a Workforce Strategy for Health and Care.  Together with our partners, the Institute of Public Care, Oxford Brookes University (IPC) we are now entering the consultation phase of the draft strategy. 

The consultation will be carried out in a number of ways, including a series of workshops, webinars and an online survey carried out between July and August.

The Workshops are half day - 9.30am until 12.30pm, taking place on the following dates:

North Wales: 5 July 2019
Optic Centre, Glyndwr University, St Asaph, LL17 0JD

West Wales: 8 July 2019
Principality House (Paxton Room), National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire SA32 8HN

South Wales: 9 July 2019
Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, CF48 1DL 

The target audience for the workshops are as follows:

 • Managers at all levels from across health and social care including statutory, voluntary and private service providers including Heads of Service, Service Managers, Workforce Managers, Responsible Individuals, Registered Managers, Human Resource Managers, etc;
 • Regional Partnership Boards;
 • Carers networks and citizen panels;
 • Education providers from across Higher Education, Further Education and Work Based Learning providers;
 • County Voluntary Councils;
 • Unions;
 • Regional skills networks. 

To book a place on one of the above workshops please email: [email protected]

If you are unable to attend one of the workshops and would still be interested in being involved in this work, there will be an opportunity to take part in a webinar event on either 23 July 2019 at 10am or 2pm or the 26 July 2019 at 10am or 2pm. The webinar will be approximately one hour in duration and will cover the same areas as the workshops and there will be an opportunity for you to provide your input and views. 

The following links provides details on the times of the webinars and also guidance on how best to access the webinar: https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html


Ymgynghoriad ar y strategaeth gweithlu iechyd a gofal cymdeithasol drafft

Mae Gofal Cymdeithasol Cymru ac Addysg a Gwella Iechyd Cymru wedi bod yn cydweithio i ddatblygu Strategaeth Gweithlu ar gyfer Iechyd a Gofal. Yn cydweithio gydag ein partneriaid, y Sefydliad Gofal Cyhoeddus, Prifysgol Oxford Brookes (IPC), rydym yn dechrau ar gyfnod ymgynghori'r strategaeth ddrafft.

Bydd yr ymgynghoriad yn cael ei gynnal mewn nifer o ffyrdd, gan gynnwys cyfres o weithdai, gweminarau ac arolwg ar-lein rhwng Gorffennaf ac Awst.

Mae'r gweithdai yn ½ diwrnod – 9.30 – 12.30 a’u cynnal ar y dyddiadau canlynol:

Gogledd Cymru: 5 Gorffennaf 2019
Optic Centre, Glyndwr University, St Asaph, LL17 0JD

Gorllewin Cymru: 8 Gorffennaf 2019
Principality House (Paxton Room), National Botanic Garden of Wales, Llanarthne, Carmarthenshire SA32 8HN 

De Cymru: 9 Gorffennaf 2019
Orbit Business Centre, Rhydycar Business Park, Merthyr Tydfil, CF48 1DL 

Mae'r gynulleidfa darged ar gyfer y gweithdai fel a ganlyn:

 • Rheolwyr ar bob lefel ar draws iechyd a gofal cymdeithasol gan gynnwys darparwyr gwasanaethau statudol, gwirfoddol a phreifat, gan gynnwys Penaethiaid Gwasanaeth;
 • Rheolwyr Gwasanaeth, Rheolwyr Gweithlu, Unigolion Cyfrifol, Rheolwyr Cofrestredig, Rheolwyr Adnoddau Dynol, ac ati;
 • Byrddau Partneriaeth Rhanbarthol;
 • Rhwydweithiau gofalwyr a phaneli dinasyddion;
 • Darparwyr addysg o bob darparwr Addysg Uwch, Addysg Bellach a darparwyr Dysgu Seiliedig yn ar Waith;
 • Cynghorau Gwirfoddol Sirol;
 • Undebau;
 • Rhwydweithiau sgiliau rhanbarthol.

I archebu lle ar un o'r gweithdai uchod, e-bostiwch: [email protected]

Os na allwch fynychu un o'r gweithdai ond fod gennych ddiddordeb mewn cymryd rhan yn y gwaith hwn, bydd cyfle i gymryd rhan mewn digwyddiad ar y we ar 23 Gorfennaf 2019 am 10am neu 2pm neu 26 Gorfennaf 2019 am 10am neu 2pm. Bydd y wefan yn oddeutu awr o hyd a bydd yn ymdrin â'r un pynciau â'r gweithdai a bydd cyfle i chi roi eich mewnbwn a'ch barn.

Mae'r dolenni canlynol yn rhoi manylion ar amseroedd, yn ogystal ag arweiniad ar y ffordd orau o gael mynediad i'r y gwe-gynhadleddau: https://ipc.brookes.ac.uk/events/webinar.html