Third Sector Support Wales (TSSW) is pleased to invite you to an exciting event as part of Wales’ inaugural Fire Starter Festival:

  • Are you a voluntary organisation thinking about taking on a community asset transfer of buildings or land, or at the beginning of the transfer process?

  • Are you a local authority officer working on Community Asset Transfers and looking to refine or improve your processes?

This free event is for you!

By looking at the good, the bad and the learning, you will explore how to make the Community Asset Transfer process as smooth as possible for voluntary organisations and local authorities alike.

Hear from organisations who have gone through the process, funders supporting projects and buildings that have been transferred into voluntary sector ownership and the expert support bodies already making the process easier for organisations across Wales.

They will also be sharing opportunities for voluntary organisations to access public sector contracts that could improve an asset’s sustainability.

To book online for free, use the following links to Eventbrite:

Ebbw Vale
10am - 1pm (registration from 9.30am)
Tuesday 4 February 2020
Llanhilleth Institute, Ebbw Vale
| Book now |

Flintshire
1pm - 4pm (registration from 12.30pm)
Thursday 6 February 2020
Caffi Isa, Mold
| Book now |

Neath Port Talbot

1pm - 4pm (registration from 12.30pm)
Wednesday 12 February 2020
Neath Port Talbot CVS, Neath
| Book now |

Third Sector Support Wales is a network of support organisations for the third sector in Wales. Our shared goal is to enable the third sector and volunteers across Wales to contribute fully to individual and community well-being, now and for the future.

The Fire Starter Festival has begun to create a movement around showcasing and encouraging creativity and innovation for social change and transformation, enabling people to be part of a national programme while still being able to focus on local change and issues. Fire Starter Wales is designed to bring the Fire Starter ethos to Wales, to celebrate the various creative and innovative ways in which we are all contributing to the creation of a Wales that we all want to live in, now and in the future. It’s also a way of addressing the longer term needs of the Well-being of Future Generations Act.


Trosglwyddo Asedau Cymunedol - Y Da, Y Drwg a'r Dysgu

Mae Cefnogi Trydydd Sector Cymru (TSSW) yn falch o’ch gwahodd i ddigwyddiad cyffrous fel rhan o Ŵyl Sbarcio’r Syniad gyntaf Cymru:

  • Ydych chi’n fudiad gwirfoddol sy’n ystyried trosglwyddo adeiladau neu dir drwy drosglwyddiad asedau cymunedol, neu ydych chi ar ddechrau’r broses drosglwyddo?

  • Ydych chi’n swyddog Awdurdod Lleol sy’n gweithio ar Drosglwyddo Asedau Cymunedol ac yn ceisio mireinio neu wella eich prosesau?

I chi mae’r digwyddiad rhad am ddim hwn!

Drwy edrych ar y da, y drwg a’r dysgu, byddwn yn ystyried sut i wneud y broses Trosglwyddo Asedau Cymunedol mor ddidrafferth â phosib i fudiadau gwirfoddol ac awdurdodau lleol fel ei gilydd.

Cewch glywed gan sefydliadau sydd wedi mynd drwy’r broses hon, cyllidwyr sy’n cefnogi prosiectau ac adeiladau sydd wedi cael eu trosglwyddo i berchnogaeth y sector gwirfoddol a’r cyrff cefnogi arbenigol sydd eisoes yn gwneud y broses yn fwy hwylus i sefydliadau ledled Cymru.

Byddwn hefyd yn rhannu cyfleoedd i fudiadau gwirfoddol gael mynediad at gontractau sector cyhoeddus a allai wella cynaliadwyedd ased.

I archebu ar-lein am ddim, defnyddiwch y dolenni canlynol at Eventbrite:

Glynebwy
10am - 1pm
(cofrestru o 9.30am ymlaen)
Dydd Mawrth 4 Chwefror 2020
Sefydliad Llanhilleth, Glynebwy
| Archebwch Nawr |

Sir y Fflint
1pm - 4pm
(cofrestru o 12.30pm ymlaen)
Dydd Iau 6 Chwefror 2020
Caffi Isa, Yr Wyddgrug
| Archebwch Nawr |

Castell-nedd Port Talbot

1pm - 4pm
(cofrestru o 12.30pm ymlaen)
Dydd Mercher 12 Chwefror 2020
Swyddfeydd NPTCVS, Castell-nedd
| Archebwch Nawr |

Rhwydwaith o sefydliadau cymorth ar gyfer y trydydd sector yng Nghymru yw Cefnogi Trydydd Sector Cymru. Nod pawb ohonom yw galluogi'r trydydd sector a gwirfoddolwyr ledled Cymru i gyfrannu'n llawn at lesiant unigol a chymunedol, yn awr ac i’r dyfodol.

Mae Gŵyl Sbarcio’r Syniad wedi dechrau creu mudiad sy’n arddangos ac yn annog creadigrwydd ac arloesedd o blaid newid a thrawsnewid cymdeithasol, gan alluogi pobl i fod yn rhan o raglen genedlaethol a dal i fedru canolbwyntio ar newid a materion lleol. Bwriad Sbarcio’r Syniad Cymru yw dod ag ethos Sbarcio’r Syniad i Gymru, i ddathlu'r amrywiol ffyrdd creadigol ac arloesol a ddefnyddir gan bawb ohonom i gyfrannu at greu Cymru rydyn ni i gyd am fyw ynddi, nawr ac yn y dyfodol. Mae hefyd yn ffordd o fynd i’r afael ag anghenion tymor hirach Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol.