The proof reading service provides practical support for developing your use of the Welsh language. 

If you have leaflets, posters, web pages, policies or even Facebook or Twitter posts, this is a great way to have a go at preparing bilingual material.

How does it work?

1. Have a go at drafting the text bilingually. Give it your best shot, the purpose of the service is to build confidence.
2. Send the text (in Welsh and English) to the Commissioner via email on [email protected] - there's up to 1000 words per year available for each organisation which can be used in one go or in small chunks over the year.
3. They'll'll send the work to a professional translator to be checked and then it will be returned to you (within 3-4 days) with any comments or suggestions.
4. You can then publish or print the work bilingually. 

What are the benefits?

• Develop the bilingual skills of your workforce;
• Develop confidence in using Welsh;
• Ensure the work is correct before printing or publishing;
• A chance to have a go at using Welsh to benefit your business or charity;
• Free of charge.

| Read more |


Gwasanaeth Prawfddarllen Comisiynydd y Gymraeg 

Mae’r gwasanaeth prawfddarllen yn gymorth ymarferol i chi ddechrau defnyddio’r Gymraeg.

Os oes gennych daflenni, posteri, tudalennau gwe, polisïau neu hyd yn oed negeseuon ar gyfer Twitter neu Facebook, dyma gyfle perffaith i roi cynnig ar baratoi deunydd yn Gymraeg.

Sut mae'n gweithio?

1.Rhowch gynnig ar ddrafftio'r testun yn ddwyieithog. Gwnewch eich gorau, pwrpas y gwasanaeth yw adeiladu'ch hyder.
2.Anfonwch y testun (y Gymraeg a'r Saesneg) at y Comisiynydd drwy ebostio [email protected] - hyd at 1000 o eiriau y flwyddyn yw'r lwfans sydd ar gael i bob sefydliad.
3.Byddwn yn anfon y darn at gyfieithydd proffesiynol er mwyn gwirio ac yna'i anfon yn ôl atoch (o fewn 3-4 diwrnod) gydag unrhyw sylwadau neu awgrymiadau.
4.Yna gallwch gyhoeddi neu argraffu'r gwaith yn ddwyieithog.

Manteision y cynllun

• Datblygu sgiliau dwyieithog eich gweithlu;
• Magu hyder i ddefnyddio'r Gymraeg;
• Sicrhau bod y gwaith yn gywir cyn ei argraffu;
• Cyfle i roi cynnig ar ddefnyddio'r Gymraeg er budd eich busnes neu elusen;
• Am ddim.

| Darllen mwy |