‘Connecting Carers’ in partnership with Bridgend County Borough Council and its third sector partners, is working with Digital Communities Wales to use technology to connect carers, encourage co-operation and mutual support.

There is a significant role for technology to benefit carers, in maintaining local carers groups to help people communicate with each other, to stay active and connected in their wider community, to share and manage daily caring responsibilities, as well as helping combat isolation and loneliness for themselves and the loved ones they care for.

| Read more | 


Mae Canolfan Cydweithredol Cymru yn arwain prosiect newydd sy’n galluogi gofalwyr i reoli’r broses o wella eu llesiant eu hunain a llesiant y bobl hynny y maent yn gofalu amdanynt drwy gydweithio

Mae ‘Connecting Carers’, mewn partneriaeth â Chyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr a'i bartneriaid trydydd sector, yn gweithio gyda Chymunedau Digidol Cymru: Hyder Digidol, Iechyd a Llesiant er mwyn defnyddio technoleg i gysylltu gofalwyr a'u hannog i gydweithio a darparu cymorth i'w gilydd.

Mae gan dechnoleg rôl sylweddol i’w chwarae o ran bod o fudd i ofalwyr, a chynnal grwpiau gofalwyr lleol er mwyn helpu pobl i gyfathrebu â’i gilydd, sicrhau bod pobl yn cadw’n brysur a’u bod wedi eu cysylltu â’r gymuned ehangach a’u bod yn rhan ohoni, rhannu a rheoli cyfrifoldebau gofalu bob dydd, yn ogystal â helpu i fynd i’r afael ag arwahanrwydd ac unigrwydd yr anwyliaid y maent yn gofalu amdanynt a’u harwahanrwydd a’u hunigrwydd nhw eu hunain.

| Darllen mwy |