A new grant scheme to enable voluntary organisations providing vital support during the Coronavirus crisis to continue and expand their work.

The voluntary sector across Wales is playing a pivotal role in supporting those in need across Welsh communities. In this time of national emergency, funding needs to reach those working directly with communities quickly, to meet a huge increase in need.

The purpose of this fund is to enable those providing vital support to groups such as: people in isolation, the elderly, carers, people struggling to access food etc so that they can be supported during this time.

WCVA will administer a grants scheme, in a fast and robust way to enable the sector to continue and expand their work, especially with volunteers, in supporting people in Welsh communities most at need during this time.

Grants will support not for profit organisations working at a community scale up to a national level in Wales and can be between £10,000 – £100,000. They can consider requests outside of this range but please contact WCVA so that they can discuss [email protected]

| Read more |


Cronfa Argyfwng y Gwasanaethau Gwirfoddol

Cynllun grant newydd i alluogi mudiadau gwirfoddol i ddarparu cymorth hanfodol yn ystod argyfwng y Coronafeirws er mwyn parhau â’u gwaith a’i ehangu.

Mae’r sector wirfoddol ledled Cymru yn chwarae rhan ganolog wrth gefnogi’r rhai mewn angen ar draws cymunedau Cymru. Yn y cyfnod hwn o argyfwng cenedlaethol, mae angen i gyllid gyrraedd y rheiny sy’n gweithio’n uniongyrchol gyda chymunedau ar frys er mwyn cwrdd â’r cynnydd enfawr mewn angen.

Pwrpas y grant yma fydd galluogi’r rhai sy’n darparu cefnogaeth i grwpiau allweddol, megis pobl wedi’u hynysu, yr henoed, gofalwyr, pobl sy’n cael trafferth cael mynediad i fwyd, ayyb, fel ei bod nhw yn gallu cael ei chefnogi ar hyn o bryd.

Bydd CGGC yn gweinyddu cynllun grantiau, mewn modd cyflym a chadarn, i alluogi’r sector i barhau a datblygu’u gwaith, yn enwedig gyda gwirfoddolwyr, wrth gefnogi’r bobl fwyaf anghenus yng nghymunedau Cymru yn ystod y cyfnod hwn.

Bydd grantiau'n cefnogi sefydliadau dielw sy'n gweithio ar raddfa gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru a gallant fod rhwng £10,000 a £100,000. Gallant ystyried ceisiadau y tu allan i'r ystod hon ond cysylltwch â CGGC er mwyn iddynt allu trafod [email protected]

| Darllen mwy |


Looking for funding for your project or organisation?.... click on our funding search platform for the third sector in Wales!

Our funding website Funding Wales, has been launched by Third Sector Support Wales to help third sector organisations find funding.

To start searching for funding opportunities, visit funding.cymru