The 2018-19 annual impact report captures the collaborative achievements of Third Sector Support Wales (TSSW) partners; the first of its kind, following the launch of the TSSW shared impact measurement framework.

TSSW’s collective ambitions and aspirations are reflected in the four pillars of activity which cut across the third sector:
• Volunteering;
• Good governance;
• Strategic engagement and influencing.
• Sustainable resources.

Edward Watts, Chair of the Third Sector Support Wales (TSSW) Consortium said: "The TSSW governing document was reviewed and refreshed last year. It sets out the structures for joint working arrangements and more importantly, the reasons why those structures and inter-dependencies exist. This was a positive piece of work for us, as 20 independent partners who have different constitutions, separate Boards of trustees, over 6000 Members, different strategic relationships and diverse income streams which demonstrate the strength and reach of the TSSW offer.

"Identifying the common ground, synergies, shared interests and values as TSSW is the foundation of our partnership and this work will continue to evolve in 2019/20."

| Read more  |


Cefnogi Trydydd Sector Cymru – Adroddiad effaith 2018-19

Croeso i adroddiad effaith blynyddol 2018-19 sy’n cyflwyno cyflawniadau ar y cyd holl bartneriaid Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CTSC); y cyntaf o’i fath, yn dilyn lansio fframwaith mesur effaith ar y cyd CTSC.

Mae uchelgeisiau a dyheadau cyffredin CTSC yn cael eu hadlewyrchu yn y pedwar piler gweithgarwch sy’n gyffredin ym mhob rhan o’r trydydd sector:
• Gwirfoddoli;
• Llywodraethu da;
• Ymgysylltu strategol a dylanwadu;
• Adnoddau cynaliadwy.

Rhagair gan Edward Watts, Cadeirydd Consortiwm Cefnogi Trydydd Sector Cymru (CTSC): "Cafodd dogfen lywodraethu CTSC ei hadolygu a’i diweddaru’r llynedd. Mae’n nodi’r strwythurau ar gyfer trefniadau cydweithio ac, yn bwysicach, y rhesymau pam mae’r strwythurau hynny a chyd-ddibyniaethau’n bodoli. Roedd hwn yn ddarn positif o waith i ni, fel 20 o bartneriaid annibynnol sydd â chyfansoddiadau gwahanol, byrddau ymddiriedolwyr ar wahân, dros 6000 o Aelodau, perthnasoedd strategol gwahanol a ffrydiau incwm gwahanol, sy’n dangos cryfder a chwmpas gwaith CTSC.

"Canfod y tir cyffredin, y synergeddau, y diddordebau a’r gwerthoedd cyffredin fel CTSC yw sylfaen ein partneriaeth a bydd y gwaith hwn yn parhau i esblygu yn 2019/20."

| Darllen mwy |