Applications must be received by 26 May 2020 on WCVA’s Multipurpose Application Portal (MAP).

The scheme is administered by WCVA and is designed to deliver the Welsh Government’s commitment to identifying opportunities for more people to volunteer.

The Volunteering Wales Grants for 2020/21 will support volunteering projects that contribute towards ‘A Wales of Vibrant Culture & Thriving Welsh Language’ and two other, self-selected, Well-being of Future Generation Act (2015) goals. You will also be asked to identify which of the Prosperity for All priorities your activity contributes towards.

Volunteering has an immediate and long-term positive impact on the individual and community. Nationally, volunteers are vital for the delivery of the missions and values of voluntary sector organisations.

Well-being of Future Generations Act (2015) and Prosperity for All
The Well-being of Future Generations Act (2015) aims to improve the way that Wales achieves economic, social, environmental and cultural Well-being. The Volunteering Wales Grant scheme will contribute to the seven well-being goals through funding organisations to support and train individuals in quality volunteering opportunities.

Are you eligible to apply?
Organisations must be from the voluntary sector, not including political organisations, County Voluntary Councils or Volunteer centres.

Projects can start from 10 August 2020, with a start date no later than 1 September 2020. All projects must end by 31 March 2021 and can be up to the value of £20,000.

Volunteering by young people is encouraged and supported through this grant scheme and 30% of the funding available has been ring fenced to support projects that exclusively recruit young volunteers aged 14 – 25.

For full details of the grant requirements visit wcva.cymru/funding/volunteering-wales-grants-scheme/

Want to know more?
Promotional events will be held across Wales where you can learn more about the new round of funding and how to submit your application through MAP. Each event will take place 10 am – 2 pm with lunch provided:

1 April 2020
WCVA - Morfa Hall, Bath Street, Rhyl, Denbighshire, LL18 3EB
| Read more |

2 April 2020
National Waterfront Museum - Oystermouth Road, Maritime Quarter, Swansea, SA1 3RD
| Read more |

8 April 2020
Aberystwyth Arts Centre - Aberystwyth University, Penglais Campus, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE
| Read more |

For any other queries please contact the grants team, E: [email protected]


Mae cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru 2020/21 yn derbyn ceisiadau nawr!

Mae’n rhaid i ni dderbyn ceisiadau erbyn 26 Mai 2020 ar Borth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC.

Mae’r cynllun yn cael ei weinyddu gan Gyngor Gweithredu Gwirfoddol Cymru (CGGC) ac mae wedi’i lunio i gyflawni ymrwymiad Llywodraeth Cymru i ganfod cyfloed i ragor o bobl wirfoddoli.

Bydd Grantiau Gwirfoddoli Cymru ar gyfer 2020/21 yn cefnogi prosiectau gwirfoddoli sy’n cyfrannu at ‘Gymru â Diwylliant Bywiog Lle Mae’r Gymraeg yn Ffynnu’ ac at ddau nod arall Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) o’u dewis. Bydd rhaid i chi nodi pa rai o flaenoriaethau Ffyniant i Bawb y mae eich gweithgaredd yn cyfrannu atyn nhw.

Mae gwirfoddoli’n cael effaith gadarnhaol ar yr unigolyn a’r gymuned yn syth ac yn y tymor hir.  Mae gwirfoddolwyr yn hanfodol i gyflawni cenhadaeth a gwerthoedd mudiadau gwirfoddol yn genedlaethol.

Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (Cymru) 2015 a Ffyniant i Bawb
Nod Deddf Llesiant Cenedlaethau’r Dyfodol (2015) yw gwella’r ffordd mae Cymru yn cyflawni Llesiant economaidd, cymdeithasol, amgylcheddol a diwylliannol. Bydd cynllun Grantiau Gwirfoddoli Cymru yn cyfrannu at y saith nod drwy ariannu mudiadau i gefnogi a hyfforddi unigolion drwy gyfleoedd gwirfoddoli o ansawdd.

Ydych chi’n gymwys i wneud cais?
Rhaid i mudiadau fod yn mudiadau gwirfoddol, heb gynnwys mudiadau gwleidyddol, Cynghorau Gwirfoddol Sirol neu ganolfannau Gwirfoddoli.

Gall prosiectau ddechrau o 10 Awst 2020 ymlaen, ond dim hwyrach na 1 Medi 2020. Mae’n rhaid i bob prosiect ddod i ben erbyn 30 Mawrth 2021 a gall fod â gwerth o hyd at £20,000.

Mae gwirfoddoli gan bobl ifanc yn cael ei hybu a’i gefnogi gan y cynllun grant hwn ac mae 30% o’r arian sydd ar gael wedi’i neilltuo i gefnogi prosiectau sy’n recriwtio gwirfoddolwyr ifanc rhwng 14 a 25 oed.

I gael manylion llawn am ofynion y grant, ewch i wcva.cymru/cy/trefniadau-ariannu/cynllun-grant-gwirfoddoli-cymru/

Eisiau gwybod mwy?
Bydd digwyddiadau hyrwyddo yn cael eu cynnal ledled Cymru, lle gallwch ddysgu mwy am y cylch cyllid newydd a sut i gyflwyno eich cais drwy Borth Ymgeisio Amlbwrpas CGGC. Bydd pob digwyddiad yn cael ei gynnal rhwng 10am a 2pm a bydd cinio yn cael ei ddarparu;

1 Ebrill 2020
CGGC - Neuadd Morfa, Stryd y Baddon, Y Rhyl, Sir Ddinbych, LL18 3EB
| Darllen mwy |

2 Ebrill 2020
Amgueddfa Genedlaethol y Glannau - Ffordd Ystumllwynarth, Ardal Forwrol, Abertawe, SA1 3RD
| Darllen mwy |

8 Ebrill 2020
Canolfan Y Celfyddydau Aberystwyth - Prifysgol Aberystwyth, Campws Penglais, Aberystwyth, Ceredigion, SY23 3DE
| Darllen mwy |

Am unrhyw ymholiadau eraill, cysylltwch â’r tîm grantiau, E: [email protected]