74 communities across Wales successfully applied to The National Lottery Community Fund for grants worth £3,401,711 this month. Many of the projects directly target improving mental health in communities across Wales.  

Although Mental Health Awareness day (10 October 2019) is an opportunity to draw the public’s attention to the impacts of poor mental health, many of the projects which received grants this month are tackling the issue every day. Grants are made possible thanks to people playing the National Lottery.

Citizens Advice Flintshire’s ‘The Extra Mile Project’ for example recognises that people with mental health issues might struggle to come to the Bureau to get the advice they need.  The organisation has been awarded £487,607 to offer people a wide variety of ways to access the services they need, including visiting them in hospital, phone lines, email and webchat. CEO Salli Edwards said “We are delighted to be establishing this new service and we are particularly looking forward to working closely with many local mental health groups and local mental health services to ensure we deliver a good quality and timely advice service to people where, when and how they need it.’’

Five projects in Carmarthen, shared over one and a quarter million pounds (£1,266,423) to address issues of poor mental health. The projects variously target young people, young carers and members of the community who are feeling isolated.

| Read more |


Prosiectau i wella iechyd meddwl ledled Cymru gyda bron i dair miliwn a hanner o bunnoedd mewn grantiau’r Loteri Genedlaethol  

Gwnaeth 74 cymuned ledled Cymru gais llwyddiannus i Gronfa Gymunedol y Loteri Genedlaethol am grantiau gwerth £3,401,711 y mis hwn. Mae llawer o’r prosiectau yn targedu’n uniongyrchol gwella iechyd meddwl mewn cymunedau ledled Cymru. 

Er bod diwrnod Ymwybyddiaeth Iechyd Meddwl (10fed Hydref 2019) yn gyfle i dynnu sylw’r cyhoedd at effeithiau iechyd meddwl gwael, mae llawer o’r prosiectau a dderbyniodd grantiau’r mis hwn yn taclo’r mater bob dydd. Gwneir grantiau yn bosibl diolch i bobl sy’n chwarae’r Loteri Genedlaethol.

Mae ‘Prosiect Milltir Ychwanegol’ Cyngor ar Bopeth Sir y Fflint er enghraifft yn cydnabod y gallai pobl gyda phroblemau iechyd meddwl ei chael yn anodd dod i’r Ganolfan i gael y cyngor sydd arnynt ei angen. Dyfarnwyd £487,607 i’r sefydliad i gynnig amrywiaeth eang o ffyrdd i bobl gael gafael ar y gwasanaethau sydd arnynt eu hangen, gan gynnwys ymweld â nhw yn yr ysbyty, llinellau ffôn a gwe-sgwrs. Meddai’r Prif Swyddog Gweithredol Salli Edwards, “Rydym yn falch iawn o sefydlu’r gwasanaeth newydd hwn ac yn edrych ymlaen yn arbennig at weithio’n agos gyda nifer o grwpiau iechyd meddwl lleol a gwasanaethau iechyd meddwl lleol i sicrhau ein bod yn darparu gwasanaeth cynghori amserol o ansawdd da i bobl lle, pryd a sut y mae ei angen arnynt.”

Rhannodd pum prosiect yng Nghaerfyrddin dros un miliwn a chwarter o bunnoedd (£1,266,423) i fynd i’r afael â materion iechyd meddwl gwael. Mae’r prosiectau yn to address issues of poor mental health. Mae’r prosiectau yn targedu pobl ifanc, gofalwyr ifanc ac aelodau o’r gymuned sy’n teimlo’n ynysig.

| Darllen mwy |