Submit your comments by 30 August 2019.

Welsh Government want your views on improving mental health and well-being across all ages in Wales.

The proposed 2019 to 2022 delivery plan is the final plan which will support the strategy.

Welsh Government is consulting on priority areas which will include:

  • improving access to mental health support for children and young people;
  • further improvements to crisis and out-of-hours provision;
  • improving the access and range of psychological therapies;
  • supporting vulnerable groups.

| Read more |


Ymgynghoriad ar agor - Law yn Llaw at Iechyd Meddwl – cynllun cyflawni 2019 i 2022

Cyflwynwch eich sylwadau erbyn 30 Awst 2019.

Rydym am glywed eich barn ynghylch gwella iechyd meddwl a llesiant pobl o bob oed yng Nghymru.

Cynllun cyflawni arfaethedig 2019 - 2022 yw'r cynllun olaf a fydd yn cefnogi'r strategaeth.

Rydym yn ymgynghori ar feysydd blaenoriaeth a fydd yn cynnwys:

  • gwella mynediad plant a phobl ifanc at gymorth iechyd meddwl;
  • gwelliannau pellach i'r ddarpariaeth argyfwng ac y tu allan i oriau;
  • gwella'r ystod o therapïau seicolegol a'r mynediad atynt;
  • cefnogi grwpiau agored i niwed.

| Darllen mwy |