'THE STRENGTH OF THE SECTOR'

Friday 29 November 2019 at 1.30pm
The Heronston Hotel, Bridgend, CF35 5AW

Guest speakers:
Jane Hutt AM - Deputy Minister & Chief Whip
Chris Johnes - Chief Executive, Building Communities Trust

Our BAVO AGM is open to any third sector organisation, however tickets will be prioritised for members first. At the AGM, the directors will present an annual report outlining BAVO’s performance and financial statements. The independent Auditor will also report. Members with voting rights may be required to vote on current issues such as appointments to the Board of Directors and selection of Auditors. We would be delighted to see as many of you there as possible.

Please note: The venue is only able to accommodate a certain number of people and so we are offering tickets to the event on a ‘fair basis’ policy. This means we reserve the right to recall and redistribute tickets to ensure fair distribution and to prioritise BAVO members.

**  Reservation in advance is essential **

You can do this in one of three ways, you can either:

Reserve your place by 20 November 2019.

As BAVO is incurring costs for afternoon tea, a charge of £15 per person will be made if you book but do not attend on the day, or do not give 7 days cancellation notice.


Hysbysiad o Gyfarfod Cyffredinol Blynyddol

‘CRYFDER Y SECTOR’

Dydd Gwener 29 Tachwedd 2019, 1.30yh
Yng Ngwesty’r Heronston, CF35 5AW

Yng nghwmni:
Jane Hutt AC- Dirprwy Weinidog a Phrif Chwip
Chris Johnes - Y Prif Weithredwr, Ymddiriedolaeth Adeiladu Cymunedau

Mae Cyfarfod Cyffredinol Blynyddol (AGM) BAVO yn agored i unrhyw fudiad o’r trydydd sector, ond caiff tocynnau eu blaenoriaethu i aelodau yn gyntaf.  Yn ystod yr AGM, bydd y cyfarwyddwyr yn cyflwyno adroddiad blynyddol sy’n amlinellu perfformiad a datganiadau ariannol BAVO. Bydd yr Archwilydd Annibynnol hefyd yn cyflwyno adroddiad. Efallai y bydd angen i aelodau â hawliau pleidleisio bleidleisio ar faterion cyfredol megis penodiadau i Fwrdd y Cyfarwyddwyr a dewis Archwilwyr. Byddai’n bleser gennym groesawu cymaint ohonoch â phosibl i’r cyfarfod.

Nodwch: Dim ond lle i nifer penodol o bobl sydd yn y lleoliad felly, rydym yn cynnig tocynnau i’r digwyddiad ar sail polisi ‘tegwch’. Golyga hyn ein bod yn cadw’r hawl i alw tocynnau yn ôl ac ailddosbarthu tocynnau er mwyn sicrhau eu bod wedi’u dyrannu’n deg a bod aelodau BAVO yn cael blaenoriaeth.

 **  Rhaid archebu lle ymlaen llaw **

Mae tair ffordd o wneud hyn. Gallwch naill ai:

A fyddech cystal ag ateb erbyn 20 Tachwedd 2019.

Oherwydd costau ar gyfer te prynhawn, codir tâl o £15 y pen os archebwch le ond yn peidio â mynychu ar y diwrnod neu'n peidio â rhoi 7 diwrnod o rybudd canslo.