As schools break up for the summer, a new Welsh Government-backed ‘holiday hunger’ pilot scheme is aiming to support low income families during the holidays.

Backed by £100,000 of Welsh Government funding, the Holiday Hunger Playworks Pilot will enable existing community and playwork settings across Wales to extend their provision of food in areas with high levels of deprivation, where the risk of ‘holiday hunger’ is greatest.

The pilot is complementary to the Welsh Local Government Association (WLGA)-led School Holiday Enrichment Programme, a schools-based initiative that provides healthy meals, nutrition education, physical activity and enrichment sessions to children in areas of social deprivation during the school holidays.

This pilot and wider scheme aim to support some of our poorest communities at a time that can bring additional financial challenges for many families, particularly those who access free school meals during term time. 

Under this pilot, a total of £100,000 will be allocated to 13 local authority areas across Wales – consisting of £70,000 towards open access holiday play settings and other initiatives which children and young people can attend, and £30,000 for out-of-school holiday club spaces. Suitable settings for inclusion in the pilot were identified through consultation with Wales’ leading umbrella organisations for play, Play Wales, Clybiau Plant Cymru and Kids Clubs. 

Julie Morgan, Deputy Minister for Health and Social Care, said: "We recognise that the long summer school holidays place an additional burden on low income families, especially those who usually benefit from free school meals. Through this pilot we will build on existing provision so that even more families can avoid ‘holiday hunger’ during the summer break - redressing the imbalance of food availability, health inequality and social isolation which disproportionately affects children living in poverty."

The pilot will run throughout the 2019 summer break.

Local authority areas receiving funding as part of this pilot:

Blaenau Gwent
Bridgend
Cardiff
Ceredigion
Conwy
Merthyr Tydfil
Flintshire
Pembrokeshire
Rhondda Cynon Taf
Swansea
Torfaen
Wrexham
Neath Port Talbot


Cynllun peilot newydd i fynd i'r afael â thlodi bwyd yn ystod gwyliau ysgol

Wrth i ysgolion drwy Gymru gorffen am yr haf, mae cynllun peilot 'newyn gwyliau', sy'n cael ei gefnogi gan Lywodraeth Cymru, yn anelu at helpu teuluoedd incwm isel dros y gwyliau.

Bydd y Cynllun Peilot Gwaith Chwarae Newyn Gwyliau, sydd wedi cael £100,000 gan Lywodraeth Cymru, yn caniatáu i leoliadau cymunedol a lleoliadau gwaith chwarae drwy Gymru estyn eu gwasanaeth darparu bwyd mewn ardaloedd difreintiedig iawn, lle mae posibl i 'newyn gwyliau' fod ar ei waethaf. 

Mae'r cynllun peilot hwn yn ategu rhaglen a arweinir Gymdeithas Llywodraeth Leol Cymru, sef Rhaglen Gwella Gwyliau’r Haf, sy'n fenter mewn ysgolion i ddarparu prydau iach, addysg ar faeth, gweithgarwch corfforol a sesiynau cyfoethogi i blant sy'n byw mewn ardaloedd o amddifadedd cymdeithasol yn ystod gwyliau'r ysgol.

Bydd y cynllun peilot hwn a'r cynllun ehangach yn rhoi cymorth i'r cymunedau tlotaf yn ein cymdeithas ar adeg pan all llawer o deuluoedd, yn enwedig y rhai sy'n cael prydau ysgol am ddim fel arfer, wynebu heriau ariannol ychwanegol.

O dan y cynllun, bydd cyfanswm o £100,000 yn cael ei roi i 13 o ardaloedd awdurdod lleol yng Nghymru – sy'n cynnwys £70,000 tuag at ddarparu mynediad agored i leoliadau chwarae yn ystod y gwyliau a mentrau eraill i blant a phobl ifanc, a £30,000 ar gyfer darparu lleoliadau mewn clybiau gwyliau y tu allan i'r ysgol. Nodwyd lleoliadau sy'n addas i'w cynnwys yn y cynllun peilot hwn drwy ymgynghori â'r sefydliadau ymbarél mwyaf blaenllaw ar gyfer chwarae yng Nghymru, sef Chwarae Cymru a Clybiau Plant Cymru. 

Dywedodd Julie Morgan, y Dirprwy Weinidog Iechyd a Gofal Cymdeithasol: "Rydym yn cydnabod bod y gwyliau haf hir yn rhoi straen ychwanegol ar deuluoedd incwm isel, yn enwedig y rheini sydd fel arfer yn cael prydau ysgol am ddim. Drwy'r cynllun peilot hwn, rydym yn gobeithio helpu'r teuluoedd hynny i osgoi ‘newyn gwyliau’ yn ystod gwyliau'r haf - gan fynd i'r afael â'r anghydbwysedd o ran y gallu i gael bwyd, anghydraddoldeb iechyd ac ynysu cymdeithasol sy'n cael effaith anghymesur ar blant sy'n byw mewn tlodi.
Bydd y cynllun peilot yn rhedeg trwy'r gwyliau haf."

Mae ardaloedd yr awdurdodau lleol canlynol yn cael cyllid fel rhan o'r cynllun peilot hwn:

Blaenau Gwent
Pen-y-bont ar Ogwr
Caerdydd
Ceredigion
Conwy
Merthyr Tudful
Sir y Fflint
Sir Benfro
Rhondda Cynon Taf
Abertawe
Torfaen
Wrecsam
Castell-nedd Port Talbot