Measuring the Mountain will host its second Citizens' Jury at Cardiff City Stadium, from 18 - 22 May 2020 and is looking for people to take part as Jurors.

As a Juror you will work with 12 to 15 other participants to answer a question that they  will set you at the start of the process. You and the other Jurors, supported by a Facilitator, will question Witnesses, consider the evidence they present and then draw conclusions and make your recommendations.

They are looking for individuals aged 18 and up who would like to be Jurors. They want the Jury to reflect the population of Wales and are seeking a diverse pool of interested individuals. The final Jurors will be selected in April.

You do not need any prior knowledge or experience of social care in Wales - all of the information you need will be provided to you as part of the process.

They want being a Juror to be interesting and enjoyable - this is an exciting opportunity and a chance for you to be involved in an innovative and unusual approach to policy discussions, and to have your say on a critical issue.

Visit www.mtm.wales/citizens-jury-2020 to find out more and to register your interest in taking part or contact Katie with any queries or questions, T: 07964 407 739 or E: [email protected]


Mesur y Mynydd (MtM) - nawr yn recriwtio ar gyfer Rheithgor Dinasyddion 2020!

Bydd MtM yn cynnal ei ail Reithgor Dinasyddion yn Stadiwm Dinas Caerdydd, rhwng Mai 18fed a Mai 22ain 2020 ac rydym yn chwilio am bobl i gymryd rhan fel Rheithwyr.

Fel Rheithiwr byddwch yn gweithio gyda 12 i 15 o gyfranogwyr eraill i ateb cwestiwn y byddwn yn ei osod ichi ar ddechrau'r broses. Byddwch chi a'r Rheithwyr eraill, gyda chefnogaeth Hwylusydd, yn holi Tystion, yn ystyried y dystiolaeth y maen nhw'n ei chyflwyno ac yna'n dod i gasgliadau ac yn gwneud eich argymhellion.

Rydym yn chwilio am unigolion 18 oed a hŷn a hoffai fod yn Rheithwyr. Rydym am i'r Rheithgor adlewyrchu poblogaeth Cymru ac rydym yn chwilio am gronfa amrywiol o unigolion sydd â diddordeb. Dewisir y Rheithwyr terfynol ym mis Ebrill.

Nid oes angen unrhyw wybodaeth na phrofiad blaenorol arnoch o ofal cymdeithasol yng Nghymru - darperir yr holl wybodaeth sydd ei hangen arnoch fel rhan o'r broses.

Rydyn ni am i’r profiad o fod yn Rheithiwr fod yn un diddorol a phleserus - mae hwn yn gyfle cyffrous, ac yn gyfle i chi fod yn rhan o ddull arloesol ac anghyffredin o drafodaethau polisi, a dweud eich dweud ar fater critigol.

Ewch i www.mtm.wales/citizens-jury-2020 i ddarganfod mwy ac i gofrestru'ch diddordeb mewn cymryd rhan.

Neu cysylltwch â Katie gydag unrhyw ymholiadau neu gwestiynau, T:07964 407 739, E: [email protected]