The level of public trust in charities in England and Wales has improved, according to research from the Charity Commission.

The research assessed people’s views of charities, from levels of trust to how charities should work, the role of the Charity Regulator and how best to channel the impulse to do good.

The Commission asked people to rate their trust in charities on a scale of 0-10. Two years ago, this figure hit a 15-year low of 5.5 out of 10. In 2020, this figure has gone up to 6.2 out of 10. However, this is still lower than 2008-2014, when the figure was 6.6-6.7.

Over half of the 4000 adults in England and Wales who took part in the survey said they trusted charities. About one in ten did not trust charities at all, and the remainder were ‘on the fence’.

| Read more here |


Lefel ymddiriedaeth y cyhoedd mewn elusennau yn codi

Mae lefel ymddiriedaeth y cyhoedd mewn elusennau yng Nghymru a Lloegr wedi gwella, yn ôl ymchwil gan y Comisiwn Elusennau.

Asesodd y gwaith ymchwil farn pobl ynglŷn ag elusennau, o lefelau ymddiriedaeth i’r modd y dylai elusennau weithio, rôl y Rheoleiddiwr Elusennol a’r ffordd orau o sianelu’r awydd i gynnig cymorth.

Gofynnodd y Comisiwn i bobl raddio’u hymddiriedaeth mewn elusennau ar raddfa o 0-10. Ddwy fynedd yn ôl, gostyngodd y ffigwr hwn i isafbwynt 15 mlynedd o 5.5 allan o 10. Yn 2020, mae’r ffigwr hwn wedi cynyddu i 6.2 allan o 10. Serch hynny, mae hyn yn parhau’n is nag yn 2008-2014, pan oedd y ffigwr yn 6.6-6.7.

Dywedodd dros 4000 o’r oedolion yng Nghymru a Lloegr a gymerodd ran yn yr arolwg eu bod yn ymddiried mewn elusennau. Doedd tua un mewn deg ddim yn ymddiried mewn elusennau o gwbl, ac roedd y gweddill ‘ar y ffens’.

| Darllen mwy |