South Wales Fire and Rescue Service is looking to recruit individuals from a variety of backgrounds, with differing skills and abilities, who represent the communities they serve.

Volunteers will be expected to work alongside their specialist teams to deliver the service’s key messages. It’s a rewarding experience, providing the opportunity to meet new people and undertake new challenges. The local community knowledge that you can provide, will enhance and complement the role of the service in meeting the needs of our communities. You can help make South Wales safer for all.

All they ask is your availability for a suggested minimum of eight hours per month, willing to help for a minimum of six months. Most initial volunteering opportunities will be carried out during normal working hours, Monday to Friday, with some evening and weekends. This will change as the scheme progresses and more opportunities arise.

| Read more |

For further details contact BAVO, T: 01656 810400 or E: [email protected]


Cynllun Gwirfoddolwyr

Mae Gwasanaeth Tân ac Achub De Cymru eisiau recriwtio unigolion o amrywiaeth o gefndiroedd, â sgiliau a galluoedd amrywiol, sy’n cynrychioli’r cymunedau rydym yn eu gwasanaethu.

Disgwylir i wirfoddolwyr weithio ochr yn ochr â’n timau arbenigol i gyflwyno negeseuon allweddol y Gwasanaeth. Mae’n brofiad boddhaus, gan gynnig y cyfle i gwrdd â phobl newydd ac ymgymryd â heriau newydd. Bydd y wybodaeth y gallwch chi roi i’r gymuned leol yn well ac yn ychwanegu at rôl y Gwasanaeth mewn cwrdd ag anghenion ein cymunedau. Rydych chi’n gallu helpu gwneud De Cymru yn ddiogelach i bawb.

Y cyfan rydym yn gofyn gennych yw eich bod ar gael am o leiafswm awgrymedig o 8 awr y mis, ac yn fodlon cynorthwyo am o leiaf 6 mis. Bydd y mwyafrif o gyfleoedd gwirfoddoli’n digwydd tu allan i oriau gwaith cyffredin, o Ddydd Llun i Ddydd Gwener, â rhywfaint yn digwydd fin nos ac ar benwythnosau. Bydd hyn yn newid fel bydd y cynllun yn mynd yn ei flaen a bydd mwy o gyfleoedd yn codi.

| Darllen mwy |

Am fanylion pellach cysylltwch â BAVO, ff: 01656 810400 neu E: [email protected]