Warmer Wales can help. They offer expert advice and support to help you make your home warmer and energy bills more affordable.

One to one support from your local Citizens Advice:
Funded through the British Gas Energy Trust, Warmer Wales is an energy advice service delivered by Citizens Advice in Wales.
14 local Citizens Advice offices across Wales will deliver in-depth advice sessions using specialist energy advisers who can address a
range of issues for your clients, including securing the best possible energy deal and related home improvements as well as maximising income and managing debt. The project will target fuel poor ‘hard-to-reach’ households in your community, especially those who may be vulnerable to ill-health due to cold homes and unaffordable energy bills. | Read more |

Are you choosing between heating and eating?
Warmer Wales can offer expert advice and support to help you make your home warmer and energy bills more affordable. Problems keeping your home warm can affect you and your family's health. It can be difficult to find out what help is available to get a better deal on your energy bills, better insulate your home and sort out problems like dampness or a broken boiler. Your local Warmer Wales energy adviser can help you with all of this and a lot more. Appointments are free, impartial, totally confidential and we aren’t going to sell you anything.

Their energy advisers can help you to:

  • access local and national grants to help improve energy efficiency in your home and to cope with money worries;
  • make sure you’re getting all the income you’re entitled to, whether through benefits, tax credits or universal credit;
  • manage and possibly reduce ongoing debts that are troubling you.

| Read more |


Ydy'r oerfel yn effeithio ar eich iechyd?

Gall Cynhesu Cymru helpu. Rydym ni’n cynnig cyngor a chymorth arbenigol er mwyn eich helpu i gynhesu'ch cartref a gwneud biliau ynni'n fwy fforddiadwy.

Cyngor personol gan eich Cyngor ar Bopeth lleol:
Gwasanaeth cyngor ar ynni newydd gan Cyngor ar Bopeth yng Nghymru yw Cynhesu Cymru sydd wedi'i ariannu gan y British Gas Energy Trust. Bydd 14 swyddfa Cyngor ar Bopeth ledled Cymru yn darparu sesiynau cynghori manwl yn defnyddio Cynghorwyr ar Ynni arbenigol a all fynd i'r afael â nifer o faterion ar ran eich cleientiaid, yn cynnwys sicrhau'r fargen ynni orau bosib a gwelliannau
cysylltiedig i'r cartref yn ogystal â sicrhau eu bod yn gwneud y gorau o'u cyflog ac yn gallu rheoli dyledion. Bydd y prosiect yn targedu'r cartrefi anodd eu cyrraedd yn eich cymunedau sy'n dioddef o dlodi ynni, yn enwedig y rhai a all fod yn fregus eu hiechyd yn sgil cartrefi oer a biliau ynni anfforddiadwy. | Darllen mwy |

Ydych chi’n dewis rhwng cynhesu'ch cartref a bwyta?
Gall Cynhesu Cymru gynnig cymorth a chyngor arbenigol i’ch helpu i gynhesu eich cartref a gwneud eich biliau’n fwy fforddiadwy. Gall trafferthion sy’n effeithio ar eich gallu i gadw eich cartref yn gynnes effeithio ar eich iechyd chi a'ch teulu. Gall fod yn anodd gwybod pa gymorth sydd ar gael er mwyn cael gwell bargen ar eich biliau ynni, i inswleiddio eich cartref yn well a datrys problemau fel lleithder a boeler sydd wedi torri. Gall eich cynghorydd ynni Cynhesu Cymru lleol eich helpu gyda hyn oll a llawer mwy. Mae apwyntiadau am ddim, yn ddi-duedd ac yn hollol gyfrinachol ac ni fyddwn yn gwerthu dim byd i chi.

Gall ein cynghorwyr ynni eich helpu i:

  • gael mynediad at grantiau lleol a chenedlaethol er mwyn gwella effeithlonrwydd ynni eich cartref ac ymdopi â phryderon ariannol;
  • sicrhau eich bod yn cael yr holl incwm sy'n ddyledus i chi, boed drwy fudd-daliadau, credydau treth neu gredyd cynhwysol;
  • rheoli ac o bosib lleihau costau dyledion sy'n peri pryder i chi.

| Darllen mwy |