The Charity Commission has published new guidance for charities that are connected to non-charitable organisations.

Does your charity have links to a non-charitable organisation? New guidance from the Charity
Commission aims help charities to reap the benefits of such relationships while managing risks carefully.

The Commission says its casework has identified examples where charities have not managed their links to non-charitable organisations with care, in some cases allowing charities to be misused to further non-charitable interests, including commercial or private interests.

The regulator recognises that many charities work successfully in close partnership with a wide variety of non-charitable organisations, such as trading subsidiaries. These relationships can be crucial in helping a charity deliver on its mission for the public benefit.

The new guidance does not set out new rules or regulations, but draws together relevant law and practice in setting out six principles to help trustees ensure their arrangements for working with a linked body secure the charity's interests and independence.

1. Recognise the risks.
2. Do not further non-charitable purposes.
3. Operate independently.
4. Avoid unauthorised personal benefit and address conflicts of interest.
5. Maintain your charity's separate identity.
6. Protect your charity.

| Read more |


Arweiniad i elusennau sydd â chysylltiad â mudiad anelusennol

Mae’r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi arweiniad newydd i elusennau sydd â chysylltiad â mudiad anelusennol.

Oes gan eich elusen chi gysylltiadau â mudiad anelusennol? Mae'r Comisiwn Elusennau wedi cyhoeddi arweiniad newydd i helpu elusennau i elwa o berthynas o'r fath wrth reoli'r peryglon yn ofalus.

Dywed y Comisiwn fod ei waith achos wedi canfod enghreifftiau o elusennau yn methu â rheoli eu cysylltiadau â mudiadau anelusennol gyda gofal, gan alluogi elusennau, mewn rhai achosion, i gael eu camddefnyddio i hyrwyddo buddiannau anelusennol, gan gynnwys buddiannau masnachol neu breifat.

Mae'r rheoleiddiwr yn cydnabod bod llawer o elusennau'n gweithio'n llwyddiannus mewn partneriaeth agos ag amrywiaeth eang o fudiadau anelusennol, megis is-gwmnïau masnachu. Gall perthynas o'r fath fod yn hanfodol i helpu elusen i lwyddo yn ei chenhadaeth i fod o fudd i'r cyhoedd.

Nid yw'r arweiniad newydd yn gosod rheolau na rheoliadau newydd, ond mae'n tynnu deddfau ac arferion perthnasol at ei gilydd mewn chwe egwyddor i helpu ymddiriedolwyr i sicrhau bod eu trefniadau i weithio gyda chorff cysylltiedig yn cynnal buddiannau ac annibyniaeth yr elusen.

1. Cydnabod y peryglon.
2. Peidio â hyrwyddo dibenion anelusennol.
3. Gweithredu'n annibynnol.
4. goi budd personol diawdurdod a delio gyda gwrthdaro buddiannau.
5. Cynnal hunaniaeth ar wahân eich elusen.
6. Gwarchod eich elusen.

| Darllen mwy |