Getting on Board, a charity dedicated to creating community leaders through board level Volunteering, has published new practical guidance on trustee recruitment.

Trustees lead and govern charities, so recruiting people into these roles is an extremely important and high-impact activity. The new guidance aims to help charities with the process of effective and open trustee recruitment. 

Currently there are an estimated 90,000 vacancies for Trusteeships and 90% of organisations report recruiting their Trustees by word of mouth and existing networks. Men outnumber women on Trustee boards 2:1, and on average, a Trustee is 57. Simultaneously only 41% of Trustee boards are representative of the communities they serve, and a meagre 14% of organisations feel well-equipped to meet compliance, strategic, and development needs.

From assessing skills gaps in an organisation's Trustee Board, to effective advertisement, to developing meaningful inductions for a new Trustee, Getting on Board seeks to demystify the process and promote the practice of open recruitment for charity boards.

This new guidance gives everything from checklists to flow charts to skills mapping guides for organisations looking to grow, diversify, or strengthen their Trustee board. Especially for smaller organisations who may be embracing open recruitment for the first time, the guide is a step by step to getting the best out of the process, and a new Trustee.

| Download the guidance (English only) |


Getting on Board yn lansio canllaw am ddim ar recriwtio Ymddiriedolwyr

Mae Getting on Board, elusen sy’n mynd ati i greu arweinwyr cymunedol drwy annog gwirfoddoli ar fyrddau mudiadau, wedi cyhoeddi canllaw ymarferol newydd ar recriwtio ymddiriedolwyr.

Ymddiriedolwyr sy'n arwain ac yn llywodraethu elusennau, felly mae recriwtio pobl i'r rôl hon yn broses hynod o bwysig sy'n cael effaith fawr ar y mudiad. Nod y canllaw newydd yw helpu elusennau i recriwtio ymddiriedolwyr mewn modd effeithiol ac agored.

Amcangyfrifir bod 90,000 o seddi gwag ar gael ar hyn o bryd i ymddiriedolwyr a dywed 90% o fudiadau eu bod yn recriwtio eu hymddiriedolwyr ar lafar a thrwy rwydweithiau sydd eisoes yn bodoli. Ceir dwywaith gymaint o ddynion ar fyrddau ymddiriedolwyr na merched ac, ar gyfartaledd, 57 yw oed ymddiriedolwr. Yn ogystal, dim ond 41% o fyrddau ymddiriedolwyr sy'n gynrychiadol o'r cymunedau y maent yn eu gwasanaethu, ac 14% yn unig o fudiadau sy'n teimlo eu bod mewn sefyllfa dda i gwrdd ag anghenion cydymffurfio, strategol a datblygu.

O asesu bwlch mewn sgiliau ymysg ymddiriedolwyr mudiad, i hysbysebu'n effeithiol, i ddatblygu proses gynefino ystyrlon i ymddiriedolwyr newydd, mae Getting on Board yn ceisio gloywi'r broses a hyrwyddo'r arfer o recriwtio mewn modd agored ar gyfer byrddau elusennau.

Mae'r canllaw newydd hwn yn darparu popeth o restrau gwirio i siartiau llif i ganllawiau mapio sgiliau ar gyfer mudiadau sydd am dyfu, amrywio neu gryfhau eu bwrdd ymddiriedolwyr. Yn arbennig i fudiadau llai sydd o bosib yn recriwtio'n agored am y tro cyntaf, mae'r canllaw yn rhoi arweiniad cam wrth gam i gael y gorau o'r broses ac ymddiriedolwyr newydd.

| Lawrlwytho'r canllaw  (Saesneg yn unig) |