Do you know how to manage conflicts of interest?

Charity trustees are responsible for making sure that any conflicts of interest are identified and prevented from influencing the decisions that the trustees make about the charity.

Trustees have a legal duty to act only in the best interests of their charity. They must not put themselves in any position where their duties as trustee may conflict with any personal interest they may have.

This can feel tricky and complex, but Baldwins Accountants have created a simple checklist to help trustees follow a process when they become aware of potential conflicts of interest.

| Download the Conflicts of interest checklist (English only) |

You can find out more about managing conflicts of interest on the Charity Commission website


Rhestr wirio gwrthdaro buddiannau

Ydych chi’n gwybod sut i reoli gwrthdaro buddiannau?

Ymddiriedolwyr elusennau sy'n gyfrifiol am sicrhau bod unrhyw wrthdaro buddiannau yn cael eu canfod a'u hatal rhag dylanwadu ar unrhyw benderfyniadau y mae ymddiriedolwyr yn eu gwneud ynghylch yr elusen.

Mae gan ymddiriedolwyr ddyletswydd cyfreithiol i weithredu er budd gorau eu helusen yn unig. Nid ddylent roi eu hunain mewn unrhyw safle ble gall eu dyletswydd fel ymddiriedolwr allu wrthdaro ag unrhyw ddiddordebau personol sydd ganddynt.

Gall hyn deimlo'n astrus a chymleth, ond mae Cyfrifyddion Baldwins wedi creu rhestr wirio syml i helpu ymddiriedolwyr i ddilyn proses pan byddant yn ymwybodol o unrhyw wrthdaro o ran buddiannau.

| Llawrlwythwch y Rhestr wirio gwrthdaro buddiannau (Saesneg yn unig) |

Gallwch wybod mwy am sut i reoli gwrthdaro buddiannau ar Wefan y Comisiwn Elusennau