Speaking at the Charity Commission's annual public meeting in Manchester on 5 March 2019, the Commission's Chief Executive and Chair conveyed a message to the sector about what to expect from its regulator over the next five years. 

The Commission's Chief Executive, Helen Stephenson made it clear that the regulator's capacity is still on a "knife edge", after experiencing the "double whammy" of funding cuts and increasing demand for its services. The Commission currently receives on average 260 emails or phone calls from customers per day.

However, plans to address this through a consultation on whether the Commission should charge charities for regulation are on hold because the government is preoccupied with Brexit. Last year the government gave the Commission an additional £5m per year, until a consultation on charging charities could come about, which has enabled the regulator to recruit additional staff.

Despite the challenges, Stephenson outlined the key points from the Commission's statement of strategic intent last year and said: "Work is currently underway translating all of these objectives into clear and measurable delivery plans. It's not a heroic strategy, but it's an ambitious one." She added that the Commission is "implementing it in a challenging time for us".

| Read more |


Y Comisiwn Elusennau yn amlinellu sut y bydd yn rheoleiddio â llai o adnoddau

Wrth siarad yng nghyfarfod cyhoeddus blynyddol y Comisiwn Elusennau ym Manceinion ar 5 Mawrth 2019, rhoddodd Prif Weithredwr a Chadeirydd y Comisiwn wybod i'r sector beth i'w ddisgwyl gan ei reoleiddiwr dros y pum mlynedd nesaf.

Pwysleisiodd Prif Weithredwr y Comisiwn, Helen Stephenson, fod sefyllfa'r rheoleiddiwr yn un heriol iawn yn sgil yr "ergyd ddwbl", sef toriadau ariannol a chynnydd yn y galw am ei wasanaethau. Ar hyn o bryd, mae'r Comisiwn ar gyfartaledd yn cael 260 o ebyst neu alwadau ffôn y dydd gan gwsmeriaid.

Serch hynny, mae cynlluniau i fynd i'r afael â hyn drwy ymgynghoriad ynglŷn ag a ddylai'r Comisiwn godi tâl ar elusennau am reoleiddio wedi'u gohirio gan fod y llywodraeth yn canolbwyntio ar Brexit. Y llynedd rhoddodd y llywodraeth £5m y flwyddyn yn ychwanegol i'r Comisiwn, hyd nes y gellid cynnal ymgynghoriad ar godi tâl ar elusennau, sydd wedi galluogi'r rheoleiddiwr i recriwtio staff ychwanegol.

Er gwaethaf yr heriau, amlinellodd Stephenson brif bwyntiau datganiad y Comisiwn o'i fwriad strategol y llynedd gan ddweud: "Mae gwaith ar y gweill i droi'r holl amcanion hyn yn gynlluniau ymarferol clir a mesuradwy. Nid yw'n strategaeth arwrol, ond mae'n un uchelgeisiol." Dywedodd fod y Comisiwn "yn ei rhoi ar waith mewn cyfnod heriol i ni".

| Darllen mwy |