With a total annual income of over £69 billion, the charity sector is vulnerable to fraud and financial crime. The Charity Commission has updated its guidance on fraud and cyber crime 

Fraud poses a serious risk to valuable funds and sensitive data, and can damage the good reputation of charities, affecting public trust and confidence in the sector as a whole. It's therefore essential that trustees put in place suitable counter-fraud measures.

Estimates of the scale of charity fraud in recent years have varied between nearly £150 million and almost £2 billion per year. It's clear that the loss to fraud has a significant impact on the good work that charities do.

Fraud is dishonesty, involving either:

 • false representation, for example identity fraud;
 • failing to disclose information;
 • abuse of position to make a gain or cause loss to another;
 • The updated guidance includes infographics, helpsheets and e-learning tools for charities and information on how to report fraud.

Top Tips for Fraud and Cyber crime Prevention:

 • Make sure your charity has robust financial controls that are properly implemented and monitored;
 • Encourage a culture of questioning and make it easy for people to report any suspicious behaviour;
 • Be careful about putting too much financial responsibility in the hands of one person;
 • Make sure your data protection policies and procedures are up-to-date and implemented;
 • Do the Cyber Essentials self-assessment to help protect your charity against cyber attack.

| Read more |


Arweiniad Twyll y Comisiwn Elusennau

Mae gan y sector elusennol gyfanswm incwm blynyddol o dros £69 biliwn, felly mae’n darged i dwyll a throseddu ariannol. Mae'r Comisiwn Elusennau wedi diweddaru ei arweiniad ar dwyll a seiberdroseddu.

Mae twyll yn fygythiad difrifol i arian gwerthfawr a data sensitif, a gall niweidio enw da elusennau, gan effeithio ar ffydd a hyder y cyhoedd yn y sector cyfan. Mae felly'n hanfodol bod ymddiriedolwyr yn rhoi mesurau addas yn eu lle i atal twyll.

Mae amcangyfrifon o raddfa twyll yn erbyn elusennau yn y blynyddoedd diwethaf wedi amrywio rhwng bron i £150 miliwn a bron i £2 biliwn y flwyddyn. Mae'n glir bod y golled yn sgil twyll yn cael effaith fawr ar waith da elusennau.

Anonestrwydd yw twyll, a gall gynnwys y canlynol:

 • ymhoniad anwir, er enghraifft twyll hunaniaeth;
 • methu â datgelu gwybodaeth;
 • camddefnyddio statws i wneud elw neu achosi colled i eraill;
 • Mae'r arweiniad diwygiedig yn cynnwys ffeithluniau, taflenni cymorth ac offer e-ddysgu i elusennau a gwybodaeth ynglŷn â sut i adrodd am dwyll.

Gair i Gall i Atal Twyll a Seiberdroseddu:

 • Sicrhau bod gan eich elusen reolaethau ariannol cadarn sy'n cael eu gweithredu a'u monitro'n briodol;
 • Annog diwylliant o gwestiynu a'i gwneud yn hawdd i bobl adrodd am unrhyw ymddygiad amheus;
 • Bod yn ofalus ynglŷn â rhoi gormod o gyfrifoldeb ariannol yn nwylo un person;
 • Sicrhau bod eich polisïau a'ch gweithdrefnau diogelu data wedi'u diweddaru ac yn cael eu gweithredu;
 • Gwneud hunanasesiad Cyber Essentials i helpu i warchod eich elusen rhag seiberymosodiad.

| Darllen mwy |