Regulation 15 of the Local Development Plan Regulations requires that, before finally determining the content of its Local Development Plan (LDP) for deposit, the Council must publish its pre-deposit proposals (Preferred Strategy) for public inspection and consultation which will take place between 30 September 2019 to 8 November 2019.

The Preferred Strategy is the first part of the Bridgend Replacement LDP process and represents the completion of a period of pre-deposit plan preparation and engagement, the outcome of which has had a clear influence over the selection of the Preferred Strategy.

The Preferred Strategy provides the strategic context for the preparation of more detailed policies, proposals and land use allocations that will subsequently be included in the Deposit LDP, which will be prepared in due course. The Preferred Strategy sets out the Council’s vision, strategic objectives and Spatial Strategy to guide the level of future development and growth in Bridgend, defined through a set of strategic policies that deal with the main priorities for the Plan.

The Pre-Deposit Proposals have also been the subject of an independent Initial Sustainability Appraisal (SA) (which incorporates the Strategic Environmental Assessment (SEA)) and have been screened for a Habitats Regulations Assessment (HRA).

Bridgend County Borough Council would welcome your views on this LDP Preferred Strategy and a statutory consultation period will be held from 30 September 2019 to 8 November 2019.

| The Pre-Deposit documents are available to view on the Council's website - click here |

Copies are also available for inspection during normal opening hours at Council Offices and libraries. A series of consultation events will also be held at the following venues:

Portacabin at Jennings Building, Porthcawl  
7 October 12 - 6pm, 8 October 10am - 1pm

Pyle Library  
14 October 2 - 6pm, 15 October 10am – 1pm

Pencoed Library        
21 October 2 - 6pm, 22 October 10am –1pm

Maesteg Town Council Meeting Room
28 October 2 - 6pm, 29 October 10am –1pm

Bridgend Civic Offices
4 to 8 November 2019, office hours 8.30am – 5pm

The closing date for the submission of comments on the Bridgend LDP Preferred Strategy is 5pm on 8th November 2019.
Please submit any comments on this document to us in writing by email or post (using the standard Comment Form available online) as follows:

| Visit consultation page here |

Email a copy of the Consultation Form to: [email protected]

Post a copy of the Comment Form to: Development Planning, Civic Offices, Angel Street, Bridgend, CF31 4WB.

Telephone the Development Planning Team on 01656 643168 for further information

Please note that this consultation relates to issues and topics discussed in the Preferred Strategy and is not an opportunity to make detailed comments on individual Candidate Sites. All comments should relate to the questions included at the end of each Section of the Preferred Strategy, which are designed to assist with your representation.


Y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Newydd Pen-y-bont ar Ogwr: Ymgynghoriad Cyhoeddus Statudol ar y Cynigion Cyn Adneuo - 30 Medi 2019 i 8 Tachwedd

Mae rheoliad 15 o Reoliadau’r Cynlluniau Datblygu Lleol yn ei gwneud yn ofynnol, cyn gwneud penderfyniad terfynol ar gynnwys ei Gynllun Datblygu Lleol, i’r Cyngor gyhoeddi ei gynigion cyn adneuo (Strategaeth a Ffefrir) ar gyfer ymgynghoriad ac arolygiad cyhoeddus a fydd yn digwydd rhwng 30 Medi 2019 a 8 Tachwedd.

Y Strategaeth a Ffefrir yw’r rhan gyntaf o broses Cynllun Datblygu Lleol Newydd Pen-y-bont ar Ogwr ac mae’n dynodi cwblhau’r cyfnod ymgysylltu a chynllunio cynllun cyn adneuo y mae ei ganlyniad wedi cael dylanwad clir ar ddewis y Strategaeth a Ffefrir.

Mae’r Strategaeth a Ffefrir yn darparu’r cyd-destun strategol ar gyfer paratoi polisïau, cynigion a dyraniadau defnydd tir manylach a fydd wedyn yn cael eu cynnwys yn y Cynllun Datblygu Lleol Adneuo a fydd yn cael ei baratoi maes o law. Mae’r Strategaeth a Ffefrir yn nodi gweledigaeth, amcanion strategol a Strategaeth Ofodol y Cyngor er mwyn arwain lefel datblygiad a thwf y dyfodol ym Mhen-y-bont ar Ogwr a ddiffinnir drwy gyfres o bolisïau strategol sy’n ymdrin â phrif flaenoriaethau’r Cynllun.

Mae’r Cynigion Cyn Adneuo wedi bod yn destun Arfarniad o Gynaliadwyedd Cychwynnol annibynnol hefyd (sy’n ymgorffori’r Asesiad Amgylcheddol Strategol) ac maent wedi eu sgrinio ar gyfer Asesiad Rheoliadau Cynefinoedd.

Byddai Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr yn croesawu eich barn ar y Strategaeth a Ffefrir hon ar gyfer y Cynllun Datblygu Lleol a chynhelir cyfnod ymgynghori statudol o 30 Medi 2019 hyd 8 Tachwedd 2019.

| Mae’r dogfennau Cyn Adneuo ar gael i’w gweld ar wefan y Cyngor |

Mae copïau ar gael i’w harchwilio yn ystod oriau agor arferol hefyd yn Swyddfeydd a llyfrgelloedd y Cyngor. Cynhelir cyfres o ddigwyddiadau ymgynghori yn y lleoliadau canlynol hefyd:

Portacabin yn Adeilad Jennings, Porthcawl
7 Hydref 12 - 6pm, 8 Hydref 10am - 1pm

Llyfrgell y Pîl  
14 Hydref 2 - 6pm, 15 Hydref 10am - 1pm

Llyfrgell Pencoed
21 Hydref 2 - 6pm, 22 Hydref 10am - 1pm

Ystafell Gyfarfod Cyngor Tref Maesteg
28 Hydref 2 - 6pm, 29 Hydref 10am - 1pm

Swyddfeydd Dinesig Pen-y-bont ar Ogwr
4 i 8 Tachwedd 2019, Oriau swyddfa 8.30am - 5pm

Y dyddiad cau ar gyfer cyflwyno sylwadau ar y Strategaeth a Ffefrir ar gyfer Cynllun Datblygu Lleol Pen-y-bont ar Ogwr yw 5pm ar 8 Tachwedd 2019. Cyflwynwch unrhyw sylwadau ar y ddogfen hon drwy yn ysgrifenedig drwy e-bost neu drwy’r post (gan ddefnyddio’r Ffurflen Sylwadau safonol ar gael ar-llein) fel a ganlyn:

| Darllen mwy |

Anfonwch Gopi o’r Ffurflen Ymgynghori mewn e-bost i: [email protected]

Postiwch Gopi o’r Ffurflen Sylwadau i: Cynllunio Datblygu, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr, CF31 4WB.

Ffoniwch y Tîm Cynllunio Datblygu ar 01656 643168 i gael rhagor o wybodaeth.

Nodwch fod yr ymgynghoriad hwn yn ymwneud â materion a phynciau a drafodir yn y Strategaeth a Ffefrir ac nid yw’n gyfle i wneud sylwadau manwl ar Wefannau Ymgeiswyr unigol. Dylai’r holl sylwadau ymwneud â’r cwestiynau a gynhwysir ar ddiwedd pob Adran o’r Strategaeth a Ffefrir, sydd wedi eu cynllunio i’ch cynorthwyo chi gyda’ch sylwadau.