Join us to explore the research, roles and impact of ‘social prescribing’ in our communities across Bridgend County Borough, Merthyr Tydfil and Rhondda Cynon Taf. We will also be looking at regional representation and the role of compact.

Thursday 12 December 2019
9.45am - 1pm

Bethlehem Church Life Centre - Cefn Road, Cefn Cribwr, Bridgend CF32 0AA

Download Agenda

‘Social Prescribing’ is a term and a model of working that is becoming more prevalent across Wales, but do we all have the same understanding of what it means, and how it works?

The roles of community connectors, coordinators, prescribers and navigators to third sector services creates opportunities and challenges.

This is a regional third sector event and spaces are limited, to book your place, 
| please register here |

For more information contact BAVO: 01656 810400.

The event is FREE but there will be a charge of £25 for those who book a place but do not attend and fail to inform us before the event.

Working in Partnership with Cwm Taf Morgannwg University Health Board, Voluntary Action Merthyr Tydfil and Interlink.


NODYN DYDDIADUR: Rhwydwaith Gwerth Cymdeithasol Cwm Taf Morgannwg ‘Presgripsiynu Cymdeithasol yn ein cymunedau’

Ymunwch â ni i archwilio’r gwaith ymchwil, rolau ac effaith ‘Presgripsiynu Cymdeithasol’ yn ein cymunedau ar draws Sir Pen-y-bont ar Ogwr, Merthyr Tudful a RhCT. Byddwn hefyd yn edrych ar gynrychiolaeth ranbarthol a rôl compactau.

Dydd Iau 12fed Rhagfyr 2019
9.45am - 1pm 
Canolfan Bywyd Eglwys bethlehem

Download Agenda

Mae ‘Presgripsiynu Cymdeithasol’ yn derm ac yn fodel o weithio sy’n dod yn fwy cyffredin ledled Cymru, ond a oes gan bob un ohonom yr un ddealltwriaeth o’r hyn y mae’n ei olygu, a sut mae’n gweithio?

Mae rolau cysylltwyr cymunedol, cydgysylltwyr, presgripsiynwyr a llywiwyr i wasanaethau'r trydydd sector yn creu cyfleoedd a heriau.

Digwyddiad rhanbarthol trydydd sector yw hwn ac mae lleoedd yn gyfyngedig, i archebu'ch lle, | cofrestrwch yma |

Am fwy o wybodaeth cysylltwch BAVO: 01656 810400.

Mae’r digwyddiad AM DDIM ond byddwn yn gofyn am dal o £25 gan yr rhai sydd yn bwcio lle a ddim yn troi i fyny heb rhoi gwybod ymlaen llaw.

Gweithio mewn Partneriaeth gyda Bwrdd Partneriaeth Ranbarthol Cwm Taf Morgannwg, Merthyr Tudful Gweithredu Gwirfoddol ac Interlink.