Tuesday 28 January 2020 from 2 - 4.30pm
Hope Baptist Church - Station Hill, Bridgend, CF21 1EA

Thinking about planning a community led renewable energy product for your community or would you like to know more on such projects?

Climate Change and Co2 reduction are once more in the headlines. Furthermore, the Welsh Government has declared a climate emergency. The Welsh government is targeting 70% of its electricity consumption to come from renewable sources by 2030. However, renewable energy projects such as windfarms can be emotive issues with mixed views within local communities, therefore are community led projects one way to bring forward more developments and help meet the Government target?

Community energy can cover aspects of collective action to reduce, purchase, manage and generate energy. Community energy projects place an importance on local engagement, local leadership and control and the local community benefiting collectively from the outcomes. It is suggested that community-led action can often tackle challenging issues around energy, with community groups well placed to understand their local areas and to bring people together with common purpose.

Community energy project will need different types of support from various organisations many of these will be outside of the community.

Such projects may be considered as part of a community’s Place plan and therefore the role of place plans can be an important issue.

This event will aim to:

 • Set the scene of renewable energy policies in particular planning policies;
 • Why and how communities are exploring community led energy projects;
 • Case studies on existing projects;
 • Explore the role of Place Plans as a vehicle for considering community renewable energy projects.

Speakers will include Community Energy organisations, LPA Planners, Consultants and Planning Organisations

Who is this event for?

 • Local planning authorities, Officers and Councillors looking for guidance on how and why communities explore their own renewable energy projects;
 • Community and Town Councils and community groups looking to understand the renewable energy and planning issues and to allow the opportunity to fully engage in the development process;
 • Voluntary organisations with an interest in renewable energy projects;
 • Developers / agents interested in how the process is progressing and being implemented and what can be achieved through meaningful community engagement in this process.

How much?

Delegate: £40
Town and Community Councils and Voluntary Groups: £30
Planning Aid Wales volunteers: Free
10% reduction for organisations sending four delegates

| Book here |


Planning a Community Led Renewable Energy Project by Planning Aid Wales/Cymorth Cynllunio Cymru

Dydd Mawrth 28 Ionawr 2020 o 2 - 4.30 pm
Hope Baptist Church - Station Hill, Bridgend, CF21 1EA

Ydych chi'n ystyried cynllunio wedi ei arwain gan y gymuned ar ynni adnewyddadwy ar gyfer eich cymuned neu a hoffech chi wybod mwyamyfath brosiectau?

Mae Newid Hinsawdd a lleihad mewn Co2 yn y penawdau newyddion unwaith eto. Hefyd, mae Llywodraeth Cymru wedi datgan bod argyfwng hinsawdd. Mae Llywodraeth Cymru yn targedu bydd 70% o ddefnydd trydan yn deillio o ffynonellau adnewyddadwy erbyn 2030. Fodd bynnag, gall prosiectau ynni adnewyddadwy, megis ffermydd melinau gwynt, achosi teimladau cymysg o fewn cymunedau lleol, felly efallai byddai prosiectau a arweinir gan y gymuned yn un ffordd i ymgymryd â datblygiadau a helpu i gyflawni targed y Llywodraeth?

Gall ynni cymunedol ddelio ag agweddau o weithredu ar y cyd i leihau, prynu, rheoli a chynhyrchu ynni. Mae prosiectau ynni cymunedol yn rhoi pwyslais ar ymgysylltiad lleol, arweinyddiaeth a rheolaeth lleol a bydd y gymuned leol yn elwa o’r canlyniadau. Awgrymir y gall gweithredu cymunedol ddelio â materion heriol ynghlwm ag ynni, gyda grwpiau cymunedol yn y lle gorau i ddeall eu hardaloedd lleol ac i ddod â phobl at ei gilydd at ddiben cyffredin.

Bydd ar brosiect ynni cymunedol angen gwahanol fathau o gefnogaeth gan amrywiaeth o sefydliadau a bydd llawer o’r rhain y tu allan i’r gymuned.

Gellir ystyried y fath brosiectau fel rhan o Gynllun Cynefin y gymuned ac felly byddai rôl cynlluniau cynefin yn fater o bwys.

Bydd y digwyddiad yn anelu at:

 • Osod sefyllfa polisïau ynni adnewyddadwy mewn polisïau cynllunio penodol;
 • Pam a sut mae cymunedau’n archwilio prosiectau wedi eu harwain gan gymunedau;
 • Astudiaethau achos ar brosiectau sy’n bodoli eisoes;
 • Archwilio rôl Cynlluniau Cynefin fel modd i ystyried prosiectau ynni adnewyddadwy cymunedol.

Bydd y siaradwyr yn cynnwys sefydliadau Ynni Cymunedol, Cynllunwyr Awdurdodau Cynllunio Lleol, Ymgynghorwyr a Sefydliadau Cynllunio

Ar gyfer pwy mae’r digwyddiad hwn?

 • Swyddogion a Chynghorwyr, Awdurdodau Cynllunio Lleol, sy’n chwilio am ganllawiau ar pam a sut mae cymunedau’n archwilio eu prosiectau ynni adnewyddadwy eu hunain;
 • Cyghorau Cymuned a Thref a grwpiau cymunedol sy’n ceisio deall materion ynni adnewyddadwy a chynllunio ac i roi’r cyfle i ymgysylltu’n llwyr yn y broses datblygu;
 • Sefydliadau gwirfoddol sydd â diddordeb mewn prosiectau ynni adnewyddadwy;
 • Datblygwyr / asiantau sydd â diddordeb mewn sut mae’r broses yn dod ymlaen ac yn cael ei weithredu a beth a ellir ei gyflawni trwy ymgysylltiad cymunedol ystyrlon yn y broses hon.

Faint?

Cyfranogwr: £40
Cynghorau & Tref Cymuned a Grpwiau Gwirfoddol: £30
Gwirfoddolwyr Cymorth Cynllunio Cymru: Am ddim
Gostyngiad o 10% i sefydliadau sy’n anfon 4 cyfranogwr

| Archebwch yma |