Evaluating frontline services – what works?

Data Cymru and WCVA will be hosting a workshop on Wednesday 12 February 2020 at Local Government House in Cardiff from 10am - 2pm (lunch from 1pm).

If you're involved in the commissioning or delivery of public or voluntary sector services, you most likely already understand the importance of:

 • understanding the effectiveness of your services;
 • improving how services are evaluated;
 • gaining greater understanding of service impact on communities and well-being.

If you:

 • have challenges with undertaking effective evaluation either as a commissioner or someone who delivers services;
 • have experiences to share, good or bad that might help us better understand how to carry out effective evaluation in work;
 • environments that are faced with multiple challenges and priorities;
 • are keen to make a difference.

Then you may be interested in becoming part of a 'Community of Enquiry' dialogue between the voluntary and public sector that explores and tackles how to realistically assess and measure service effectiveness, and the impact of services on communities and wellbeing.

You should attend if you:

 • are involved in the commissioning, or delivery of voluntary or public sector services;
 • are involved in the evaluation of commissioned services;
 • have something to say or learn about these things.

Places at the event are limited, so register early to avoid disappointment. The closing date for registration is 31 January 2020.

| Read more and book your place here |


Digwyddiad ‘Cymuned Ymholi’ ar 12 Chwefror 2020 gan Data Cymru a CGGC

Gwerthuso gwasanaethau rheng flaen – beth sy'n gweithio?

Bydd Data Cymru a CGGC yn cynnal gweithdy ar ddydd Mercher 12 Chwefror 2020 yn Nhŷ Llywodraeth Leol, Rhodfa Drake, Caerdydd, CF10 4LG am 10:00 - 14:00. (Cinio am 13:00).

Os ydych chi'n ymwneud â chomisiynu neu gyflenwi gwasanaethau sector cyhoeddus neu wirfoddol, byddwch yn fwy na thebyg eisoes yn deall pwysigrwydd:

 • deall effeithiolrwydd eich gwasanaethau;
 • gwella sut mae gwasanaethau'n cael eu gwerthuso;
 • sicrhau dealltwriaeth well o effaith gwasanaethau ar gymunedau a llesiant.

Os ydych:

 • yn wynebu heriau wrth gynnal gwerthuso effeithiol naill ai fel comisiynydd neu rywun sy'n cyflenwi gwasanaethau;
 • yn gallu rhannu profiadau, da neu ddrwg, a allai ein helpu i ddeall yn well sut i gynnal gwerthuso effeithiol mewn amgylcheddau gwaith sy'n wynebu heriau a blaenoriaethau lluosog;
 • yn awyddus i wneud gwahaniaeth.

Efallai y bydd diddordeb gennych mewn dod yn rhan o drafodaeth 'Cymuned Ymholi (Saseneg yn unig)' rhwng y sector gwirfoddol a chyhoeddus sy'n archwilio ac yn ymdrin â sut i asesu a mesur effeithiolrwydd gwasanaethau yn realistig, ac effaith gwasanaethau ar gymunedau a llesiant.

Dylech chi fynychu os ydych:

 • yn ymwneud â chomisiynu neu gyflenwi gwasanaethau sector gwirfoddol neu gyhoeddus;
 • yn ymwneud â gwerthuso gwasanaethau sy'n cael eu comisiynu;
 • Â rhywbeth i'w ddweud neu ddysgu am y pethau hyn.

Mae lleoedd yn y digwyddiad yn gyfyngedig, felly cofrestrwch yn gynnar i osgoi siom. Y dyddiad cau am gofrestru yw 31 Ionawr 2020.

| Darllenwch fwy a archebwch eich lle yma |