Monday 11 November 2019: 9am - 12pm
Redhouse Cymru, Merthyr Tydfil
 
The Welsh Government and Cwm Taf Morgannwg Regional Partnership Board are hosting a series of free half-day events where you can find out more about how health and social care services in Wales are changing.

The current system can’t meet the demand that is placed on it every day. We need to make it fit for the future.

A Healthier Wales is the Welsh Government’s long-term plan to bring health and social care services together. Our aim is to move from an acute service to a wellness service, and move care from hospitals into our communities. The aim is for people to be able to stay closer to home and for as long as possible.

For this to happen, we need everyone who works in health, social care and the third sector to think differently about how they work.

At the events you’ll hear from the Minister for Health and Social Services, senior leaders in health and social care, and local people who are already transforming the ways of delivering services throughout West Wales and across other areas of Wales.

| Read more |


Cymru Iachach - Trawsnewid Iechyd a Gofal yng Nghymru

Dydd Llun 11 Tachwedd 2019: 9am - 12pm
Redhouse Cymru, Merthyr Tudful

Mae Llywodraeth Cymru a Bwrdd Partneriaeth Rhanbarthol Cwm Taf Morgannwg yn cynnal cyfres o ddigwyddiadau hanner diwrnod rhad ac am ddim lle gallwch ddysgu mwy ynglŷn â sut mae gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol yng Nghymru yn newid.

Ni all y system bresennol ddiwallu'r galw sydd arni bob dydd. Mae'n rhaid i ni sicrhau ei bod yn addas ar gyfer y dyfodol.

Cymru Iachach yw cynllun hirdymor Llywodraeth Cymru i ddod â gwasanaethau iechyd a gofal cymdeithasol ynghyd. Ein nod yw symud o wasanaeth acíwt i wasanaeth sy’n hyrwyddo llesiant, a symud gofal o ysbytai i'n cymunedau. Y nod yw galluogi pobl i aros yn nes at eu cartrefi cyhyd â phosibl.

Er mwyn gwireddu hyn, rydym angen i bawb sy'n gweithio yn y maes iechyd, gofal cymdeithasol a'r trydydd sector feddwl yn wahanol am y ffordd y maent yn gweithio.

Yn y digwyddiadau, cewch glywed gan y Gweinidog Iechyd a Gwasanaethau Cymdeithasol, uwch-arweinwyr yn y maes iechyd a gofal cymdeithasol, a phobl leol sydd eisoes yn trawsnewid y ffordd y caiff gwasanaethau eu darparu ledled y Gorllewin ac ar draws ardaloedd eraill o Gymru.

| Darllen mwy |