Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol nawr ar agor

Bydd cronfa newydd gan Lywodraeth Cymru a weinyddir gan CGGC yn canolbwyntio ar leihau’r anghydraddoldeb sy’n deillio o’r pandemig.

Bydd grantiau’n cefnogi mudiadau nid-er-elw sy’n gweithio ar raddfa gymunedol hyd at lefel genedlaethol yng Nghymru, a gallant fod rhwng £10,000 – £100,000. Gallwn ystyried ceisiadau y tu allan i’r amrediad hwn, ond cysylltwch â ni’n gyntaf ar vsrf@wcva.cymru fel y gallwn ni drafod.

Wrth i Lywodraeth Cymru lacio’r cyfyngiadau symud a phobl Cymru yn symud ymlaen, mae angen i’r cyllid ymateb i heriau newydd.

Er bod y cyfyngiadau cymdeithasol yn llacio, mae llawer o bobl mewn sefyllfaoedd o argyfwng o hyd ac angen cymorth brys. Bydd Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol (VSRF) yn canolbwyntio ar leihau anghydraddoldebau ar draws cymdeithas o ganlyniad i bandemig Covid-19.

Gwnaeth llawer o gymunedau ddioddef yn anghymesurol; felly, mae angen cymryd camau i sicrhau adferiad teg a chyfiawn. Bydd y cyllid hefyd yn cyflwyno’r adnoddau i’r Trydydd Sector ymwreiddio arferion diogel er mwyn parhau i ddarparu gwasanaethau hanfodol ledled Cymru.

Mae’r gronfa’n canolbwyntio’n bennaf ar gyllid refeniw; fodd bynnag, gall eich cais am gyllid gynnwys costau ar gyfer prynu cyfarpar ‘cyfalaf’ llai o faint, gan gynnwys defnyddiau traul (er enghraifft, cyfarpar diogelu personol, sgriniau ac ati).

Er mwyn ceisio am arian, bydd angen i chi gofrestru gyda Phorth Cais Amlbwrpas WCVAs (PCA). Os ydych chi eisoes wedi cofrestru gydag PCA, gallwch fewngofnodi trwy nodi’ch defnyddiwr a’ch cyfrinair newydd ar y sgrin gartref.

Darllen mwy am Cronfa Adfer y Gwasanaethau Gwirfoddol

 

 
  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials