Cynllun Cyfaill Cymru

WCVA - CGGC

Llinell ffôn newydd o’r sector gwirfoddol yng Nghymru yw Cynllun Cyfaill Cymru sy’n cysylltu pobl sydd wedi’u heithrio’n ddigidol â gwasanaethau cyfeillio cyfrwng y Gymraeg yn ystod y pandemig.

Pleser yw medru datgan bod partneriaeth o fudiadau gwirfoddol yn cynnwys CGGC wedi bod yn cydweithio gyda chwmni Orchard ac S4C i greu hysbyseb mewn ymateb i’r cyfnod pandemig cofid-19.

Wrth gynllunio’r ymateb ar gyfer y cyfnod clo, daeth nifer o fudiadau o Rhwydwaith y Gymraeg Cyngor Partneriaeth y Trydydd Sector at ei gilydd i rannu eu pryderon am rhai carfannau o fewn cymdeithas oedd yn cael eu heithrio o’r cyfathrebu digidol oedd wedi cychwyn digwydd.

Roedd yn amlwg bod carfan o bobl hŷn, pobl oedd yn ynysu am resymau meddygol a phobl oedd â derbyniad band llydan gwan neu ddim o gwbl, yn methu defnyddio’r dulliau rhithiol oedd yn dod yn rhan mor arferol o gysylltu â’r byd.

Mewn ymateb i hyn sefydlodd nifer o fudiadau cymunedol linellau ffôn cyfeillio sydd yn cynnig galwad ffôn a sgwrs uniongyrchol i’r bobl sydd yn ei ddymuno i sicrhau eu bod yn medru siarad a chael clonc yn Gymraeg.

Diolch i fenter S4C i rhoi amser hysbysebu am ddim i elusennau, penderfynodd y rhwydwaith wneud cais i fedru hysbysebu’r gwasanaethau hyn yn uniongyrchol ar y sgrin fach – un o’r ffyrdd gorau i gyfathrebu â’r rhai sydd yn methu defnyddio ffyrdd digidol.

Daeth grŵp llywio at ei gilydd i greu cynnwys neges lafar yr hysbyseb gan sicrhau bod y geiriau tafodieithol am sgwrsio neu siarad yn cael eu defnyddio i adlewyrchu natur genedlaethol y gwasanaethau sydd yn cael ei ddarparu gan nifer o fudiadau ar hyd a lled Cymru.

Roedd angen i’r neges bwysleisio bod y mudiadau yn parhau i fod yno i gynorthwyo a chefnogi ein cymunedau yn ogystal er nad oedd modd cwrdd wyneb yn wyneb.

Yn rhan o’r gwasanaeth mae’r Mentrau Iaith, Yr Eisteddfod Genedlaethol, Age Cymru, Merched y Wawr a CTSC (y Cynghorau Gwirfoddol Sirol).

Bydd un rhif yn cyfeirio’r galwr at dîm y CGGC a bydd y sgwrs honno yn canfod pa wasanaeth fyddai orau i’r unigolyn ac yn eu rhoi mewn cyswllt.

Mae’r gwasanaeth ar gael i bawb ar hyd a lled Cymru ac ar gost galwad ffôn.

Bydd yr hysbyseb yn cael ei ddangos ar S4C yn ystod mis Awst.

Darllen mwy am Cynllun Cyfaill Cymru yea

Arwyddion dwyieithog ar gyfer siopau yng Nghymru

Paratoi Arwyddion Diogelwch Dwyieithog

Gyda’r stryd fawr yn raddol agor mae nifer ohonom yn dechrau meddwl am ddychwelyd fesul tipyn at normalrwydd.  Mae pawb hyn yn golygu sicrhau diogelwch i’n staff a’n defnyddwyr gwasanaeth. Wrth wneud hynny, rhaid i ni gofio ein bod ni’n byw mewn gwlad ddwyieithog lle mae gan yr iaith Gymraeg statws cyfreithiol.

Mae’r iaith Gymraeg eisoes yn amlwg ar ein stryd fawr, ysbytai a’n mannau cyhoeddus. Felly wrth i sefydliadau ail agor, rhaid sicrhau bod unrhyw arwyddion diogelwch newydd hefyd yn cadw at yr un arfer o ddwyieithrwydd sy’n cael ei werthfawrogi gan y cyhoedd ac yn ddisgwyliedig gan arianwyr.

Mae Tim Hybu Comisiynydd y Gymraeg ar gael i’ch helpu chi.

Dyma’r cyngor sydd yn ein canllaw ar ddylunio dwyieithog:

Arwyddion

“Dylid cofio bod gwahanu ieithoedd yn arbennig o bwysig ar arwyddion. Dylid ystyried ffont, fformat, lliw, maint, eglurder, amlygrwydd ac ansawdd. Gellid dylunio rhai arwyddion i rannu teitlau sy’n gyffredin yn y ddwy iaith. Weithiau mae pictogramau yn gweithio’n well na geiriau, os yw hynny’n briodol.”

Dylunio effeithiol a chywirdeb iaith

Dylai unrhyw ddylunydd neu gwmni creu arwyddion allu cynhyrchu arwyddion o safon yn ddwyieithog. Mae rhai esiamplau isod. Os hoffech unrhyw help ar ddod o hyd i ddylunydd neu gynhyrchydd arwyddion sy’n cwrdd â’ch anghenion neu os hoffech help gyda phrawfddarllen, mae croeso i chi gysylltu.

Gall busnesau bach manteisio ar wasanaeth cyfieithu newydd Helo Blod. Maent yn cyfieithu hyd at 500 o eiriau pob mis am ddim.

Rydym newydd ddiweddaru ein system sy’n cefnogi busnesau ac elusennau. Felly, tu hwnt i arwyddion, mae nawr yn gyfle grêt i gysylltu â ni.

Diogelu plant a phobl ifanc gyda’n gilydd Wrth ailgodi ar ôl COVID-19

Mae Llywodraeth Cymru wedi llunio’r canllawiau anstatudol hyn i atgoffa ymarferwyr sy’n gweithio ar draws asiantaethau o’u cyfrifoldebau i ddiogelu plant, ac i’w cefnogi i ymateb i bryderon ynghylch plant sy’n wynebu risg.

Rhannwch y canllaw hwn gyda’ch rhwydweithiau

Mae’r pandemig coronafeirws (COVID-19) wedi creu heriau newydd ac anodd i bawb. Mae llawer o gartrefi wedi bod o dan straen neu wedi wynebu sefyllfaoedd anodd oherwydd effaith gymdeithasol, seicolegol ac economaidd y pandemig a’r cyfyngiadau. Rydym yn gwybod bod ymarferwyr sy’n gweithio ar draws asiantaethau yn y sector statudol a’r trydydd sector wedi gorfod addasu’n gyflym i ffyrdd newydd o weithio, gan barhau i sicrhau bod plant a theuluoedd yn cael eu cefnogi. Mae gwasanaethau wedi gwneud popeth y gallant o dan amgylchiadau anodd ond rydym yn ymwybodol y bydd rhai plant, yn anffodus, wedi cael niwed yn ddiarwybod inni.

Mae llawer o ymarferwyr yn brofiadol iawn mewn arferion diogel; ond efallai na fydd eraill yn teimlo mor hyderus yn y maes hwn. Mae’r canllawiau hyn yn cynnwys gwybodaeth y bydd llawer o ymarferwyr eisoes yn ymwybodol ohoni ond ein gobaith yw y bydd rhoi’r wybodaeth hon at ei gilydd mewn un ddogfen yn ddefnyddiol.

Mae’r canllawiau hyn yn gysylltiedig â Gweithdrefnau Diogelu Cymru a dylid eu darllen ar y cyd â nhw. Mae modd lawrlwytho’r gweithdrefnau i’ch ffôn symudol. Mae dolenni i lawrlwytho’r ap ar waelod hafan y wefan drwy’r ddolen uchod. Ar ôl ichi lawrlwytho’r ap, ni fydd angen cysylltiad Wi-Fi arnoch i ddarllen y gweithdrefnau.

  • Third Sector Support Wales
  • Welsh Government
  • Investing in Volunteers
  • Trusted Charity Mark
  • Quality in Befriending
  • Healthy Working Wales Gold
  • Cyber essentials